SEDE ELECTRÓNICA
Deputación de Pontevedra
Sede Electrónica | Deputación de Pontevedra

Verificación de documentos mediante Código Seguro de Verificación (CSV)

Inserte o código de verificación do documento

En cumprimento do artigo 5 da Lei orgánica de protección de datos, que regula o dereito de información na recollida de datos, infórmase ás persoas interesadas que os datos persoais solicitados neste formulario son incorporados e tratados nun arquivo automatizado de nome "Expedientes", cuxa finalidade é a xestión dos procedementos administrativos da Deputación.

Vostede poderá exercer os seus dereitos de acceso, rectificación e cancelación dirixíndose á oficina de información ou ao Rexistro da Deputación, onde lle indicarán o procedemento a seguir.

ADVÍRTESE DE QUE conforme co disposto no apartado 4 do artigo 69 da Lei 39/2015, de 2 de outubro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, "a inexactitude, falsidade ou omisión, de carácter esencial, de calquera dato ou información que se incorpore a unha declaración responsable ou a unha comunicación, ou a non presentación ante a Administración competente da declaración responsable, da documentación que sexa no seu caso requirida para acreditar o cumprimento do declarado, ou a comunicación, determinará a imposibilidade de continuar co exercicio do dereito ou actividade afectada desde o momento en que se teña constancia de tales feitos, sen prexuízo das responsabilidades penais, civís ou administrativas a que houbese lugar."

Así mesmo, a resolución da Administración pública que declare tales circunstancias poderá determinar a obriga da persoa interesada de restituír a situación xurídica ao momento previo ao recoñecemento ou ao exercicio do dereito ou ao comezo da actividade correspondente, así como a imposibilidade de instar un novo procedemento co mesmo obxecto durante un período de tempo determinado, todo iso conforme os termos establecidos nas normas sectoriais de aplicación.