Sede Electrónica | Deputación de PontevedraSede Electrónica | Deputación de PontevedraSede Electrónica | Deputación de Pontevedra

Verificación de documentos Mediante Código Seguro de Verificación (CSV)

O sistema comprobará se o código de verificación introducido corresponde a un documento auténtico.

Inserte o código de verificación do documento

En cumprimento do artigo 5 da Lei orgánica de protección de datos, que regula o dereito de información na recollida de datos, infórmase ás persoas interesadas que os datos persoais solicitados neste formulario son incorporados e tratados nun arquivo automatizado de nome "Expedientes", cuxa finalidade é a xestión dos procedementos administrativos da Deputación.

Vostede poderá exercer os seus dereitos de acceso, rectificación e cancelación dirixíndose á oficina de información ou ao Rexistro da Deputación, onde lle indicarán o procedemento a seguir.

ADVÍRTESE DE QUE conforme co disposto no apartado 4 do artigo 69 da Lei 39/2015, de 2 de outubro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, "a inexactitude, falsidade ou omisión, de carácter esencial, de calquera dato ou información que se incorpore a unha declaración responsable ou a unha comunicación, ou a non presentación ante a Administración competente da declaración responsable, da documentación que sexa no seu caso requirida para acreditar o cumprimento do declarado, ou a comunicación, determinará a imposibilidade de continuar co exercicio do dereito ou actividade afectada desde o momento en que se teña constancia de tales feitos, sen prexuízo das responsabilidades penais, civís ou administrativas a que houbese lugar."

Así mesmo, a resolución da Administración pública que declare tales circunstancias poderá determinar a obriga da persoa interesada de restituír a situación xurídica ao momento previo ao recoñecemento ou ao exercicio do dereito ou ao comezo da actividade correspondente, así como a imposibilidade de instar un novo procedemento co mesmo obxecto durante un período de tempo determinado, todo iso conforme os termos establecidos nas normas sectoriais de aplicación.


SEDE ELECTRÓNICA
Deputación de Pontevedra