SEDE ELECTRÓNICA
Deputación de Pontevedra
Sede Electrónica | Deputación de Pontevedra

Preguntas frecuentes

Que é a Sede electrónica?

Para que se crea esta Sede?

Que se pode facer nela?

É seguro empregar os servizos desta Sede?

Teñen a mesma validez legal as xestións realizadas nesta Sede que as que se realizan a través do Rexistro xeral da Deputación?

Cal é o horario do Rexistro electrónico da Deputación?

A Sede electrónica vén ser o mesmo que unha oficina virtual?

Que é a tramitación electrónica?

Como podo iniciar un trámite?

Como podo consultar o estado dos meus trámites?

Quen pode consultar o estado dos meus expedientes?

Que é un certificado electrónico?

Que certificados se admiten nesta Sede electrónica?

Como podo obter un certificado electrónico?

Como podo renovar o meu certificado electrónico?

Para que se emprega o código de verificación electrónica?

Por que necesito coñecer a data, a hora e o calendario oficiais?

Que é unha factura electrónica?

Que se necesita para presentar unha factura?

Que formato electrónico se admite para a recepción de facturas?

Como é un arquivo Facturae?

Como podo xerar un arquivo Facturae?

Se coa factura debo presentar outros documentos xustificativos do traballo realizado, como o fago?

Podo coñecer o estado de tramitación da miña factura?

Como se realiza a conservación das facturas electrónicas?

Que datos do órgano xestor, da unidade tramitadora e da oficina contable se deben indicar?

É necesario indicar na factura o número de expediente?

Como podo achegar outro tipo de documentación?

Que é a Sede electrónica?

Esta Sede electrónica, que se crea e se rexe segundo o establecido no Regulamento da Administración electrónica da Deputación de Pontevedra, de 8 de xaneiro de 2015, é o medio a través do cal vostede pode exercer o seu dereito de acceso á información e aos servizos electrónicos que a Deputación pon á súa disposición. Entre eles están a iniciación de trámites, a consulta do estado de expedientes ou a comprobación do código seguro de verificación (CSV) dos documentos. Tamén ofrece información relacionada co seu funcionamento e outras utilidades que permiten facer unha mellor utilización dos seus servizos (descargas, consultas, suxestións e queixas).

Subir

Para que se crea esta Sede?

Con esta iniciativa a Deputación de Pontevedra pon á disposición da cidadanía e das empresas un punto de acceso único a partir do cal xurde unha nova forma de realizar as xestións públicas, sen condicionantes de horas nin de espazo, coa máxima seguridade e contribuíndo a un uso máis eficiente dos recursos públicos.

Deste xeito, o Goberno galego cumpre co disposto na Lei 11/2007, de 22 de xuño, de acceso electrónico dos cidadáns aos servizos públicos, que recoñece o dereito de aqueles a relacionarse coas administracións públicas por medios electrónicos e o deber destas de garantir ese dereito.

Subir

Que se pode facer nela?

A través desta Sede vostede pode interactuar coa Deputación, por medios electrónicos, durante todos os días do ano e as 24 horas do día, para presentar solicitudes, escritos e comunicacións relativas aos diferentes procedementos administrativos ou para consultar o estado dos seus expedientes. Tamén poderá atopar información sobre todos os procedementos e servizos desta institución.

Subir

É seguro empregar os servizos desta Sede?

A comunicación entre a cidadanía e a Sede electrónica da Deputación prodúcese en condicións totalmente seguras e fiables. Para isto, entre outras medidas de seguridade, emprégase un protocolo seguro de comunicacións (https) co que se logran conexións máis seguras na rede. A Sede, ademais, utiliza un certificado de Sede electrónica, un dispositivo que permite garantir a identidade da Deputación de Pontevedra.

Para realizar trámites e comprobar o estado dos seus expedientes vostede debe dispoñer dun certificado electrónico, o medio máis seguro para identificarse nas operacións que se realizan a través da rede e que garante en todo momento a identidade das dúas partes implicadas.

Tamén convén lembrar que os documentos desta Sede se asinan electronicamente, o que implica o uso dun sistema que permite verificar a identidade dunha persoa, de forma que se pode comprobar a integridade e a orixe dos documentos.

Ademais, nesta Sede solicitaranse só os datos persoais estritamente imprescindibles no caso de realizar algún trámite que requira información destas características. O tratamento dos datos de carácter persoal que se realice a través deste sitio está suxeito ao establecido na Lei orgánica 15/1999, de 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal.

Subir

Teñen a mesma validez legal as xestións realizadas nesta Sede que as que se realizan a través do Rexistro xeral da Deputación?

Si, cada expediente presentado electronicamente queda rexistrado no sistema de rexistro desta institución provincial e mostraráselle á persoa interesada o xustificante da presentación electrónica realizada. Este recibo, de acordo co estipulado no marco xurídico vixente, conterá os seguintes elementos:

 • O número de entrada no Rexistro
 • A data e a hora de presentación, segundo a hora oficial proporcionada polo Real Observatorio da Armada
 • Un código seguro de verificación
 • A lista de documentos presentados pola ou polo cidadán, asociando a cada un deles a marca de sinatura que os identifica e garantindo así a integridade de todo o lote presentado
 • Unha sinatura electrónica automatizada da Deputación de Pontevedra
 • Un selo de tempo proporcionado por TS@, provedor de selados de tempo do Ministerio de Facenda e Administracións Públicas

Todos estes elementos garanten a confidencialidade, integridade e non repudio da operación realizada.

Subir

Cal é o horario do Rexistro electrónico da Deputación?

No Regulamento da Administración electrónica da Deputación de Pontevedra de 8 de xaneiro de 2015, polo que se crea o Rexistro electrónico da referida institución, establécese que o Rexistro electrónico estará en funcionamento durante as 24 horas do día, todos os días do ano. Respecto disto recolle tamén que a presentación de solicitudes, escritos e comunicacións que se fagan a través del, a súa recepción, así como as remisións de escritos e comunicacións, rexeranse, para os efectos de cómputo dos prazos fixados en días inhábiles, polos seguintes criterios:

 • Para o relativo ao cómputo de prazos considéranse inhábiles, dentro da provincia, os así establecidos no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra de 14 de outubro de 2014 (BOPPO número 198), así como os declarados inhábiles para todo o territorio da Comunidade Autónoma de Galicia no calendario laboral de días inhábiles.
 • A recepción de solicitudes, escritos e comunicacións efectuadas para o rexistro electrónico nun día inhábil entenderase efectuada na primeira hora do primeiro día hábil seguinte. Para estes efectos, no asento da entrada inscribiranse como data e hora de presentación aquelas nas que se produciu efectivamente a recepción; constarán como data e hora de entrada as cero horas e un minuto do primeiro día hábil seguinte.
 • No Rexistro electrónico non aparecerán realizadas nin anotadas saídas de escritos e comunicacións en días inhábiles.

Subir

A Sede electrónica vén ser o mesmo que unha oficina virtual?

Non. As sedes electrónicas están reguladas por lei, polo que se lles esixen determinados requisitos e responsabilidades que non se esixen para as oficinas virtuais. En virtude disto, a Sede electrónica tampouco é un portal web normal pois, aínda que tamén ofrece contidos informativos e servizos, estes requiren autenticación.

Subir

Que é a tramitación electrónica?

O recoñecemento do dereito da cidadanía a relacionarse electronicamente coas administracións públicas implica que estas, ademais de facilitar a tramitación presencial de expedientes, deben garantir igualmente a súa tramitación electrónica. Esta realízase mediante o uso das novas tecnoloxías, principalmente a través de Internet, e ten como principais vantaxes o feito de axilizar o proceso burocrático propio de calquera tramitación e permitirlle á cidadanía realizar os trámites durante as 24 horas do día, sen necesidade de desprazarse fisicamente ás dependencias administrativas.

Subir

Como podo iniciar un trámite?

O recoñecemento do dereito da cidadanía a relacionarse electronicamente coas administracións públicas implica que estas, ademais de facilitar a tramitación presencial de expedientes, deben garantir igualmente a súa tramitación electrónica. Esta realízase mediante o uso das novas tecnoloxías, principalmente a través de Internet, e ten como principais vantaxes o feito de axilizar o proceso burocrático propio de calquera tramitación e permitirlle á cidadanía realizar os trámites durante as 24 horas do día, sen necesidade de desprazarse fisicamente ás dependencias administrativas.

Subir

Como podo consultar o estado dos meus trámites?

Para consultar o estado no que se atopan os trámites xestionados coa Deputación só hai que acceder co certificado electrónico á sección "Carpeta do cidadán", un espazo de consulta individual no que están totalmente garantidas a confidencialidade e a seguridade dos datos de carácter persoal.

Subir

Quen pode consultar o estado dos meus expedientes?

A consulta é unha xestión de carácter nominal, polo que só a pode realizar a mesma persoa que iniciou o procedemento mediante a autenticación co seu correspondente certificado electrónico.

Subir

Que é un certificado electrónico?

Un certificado dixital ou electrónico é un documento asinado electronicamente por un prestador de servizos de certificación que vincula uns datos de verificación de sinatura a un asinante e confirma a súa identidade. Este certificado permite identificar electronicamente unha persoa para que poida asinar documentos. O seu uso é fundamental nesta Sede xa que permite asinar electronicamente a información que se envía, asegurando a súa integridade e orixe.

Subir

Que certificados se admiten nesta Sede electrónica?

Nestes momentos admítese o uso dos seguintes sistemas de sinatura electrónica:

 • DNI electrónico (DNIe)
 • O da Fábrica Nacional de Moeda e Timbre: de persoa física e xurídica

Subir

Como podo obter un certificado electrónico?

O procedemento habitual consiste en realizar a solicitude do certificado a través da web da autoridade de certificación correspondente. Posteriormente, a persoa solicitante debe acreditar a súa identidade nalgunha das oficinas habilitadas pola certificadora, onde obterá o código de solicitude que lle permitirá abordar o último paso, a descarga do certificado vía Internet.

Nestas ligazóns facilítase a información necesaria para a obtención dos certificados electrónicos de cada unha das entidades recoñecidas por esta Sede:

Subir

Como podo renovar o meu certificado electrónico?

Os certificados electrónicos teñen un período de validez. Unha vez caducado non se poderán asinar nin servirán para identificarse.

Cada provedor de certificación establece uns prazos antes de que o certificado caduque para poder renovalo sen necesidade doutra identificación. No caso dos certificados da FNMT, estes teñen unha validez de 36 meses e pódense renovar durante os dous meses anteriores á súa caducidade.

Os certificados incluídos na tarxeta do DNI-e teñen unha validez de 30 meses (aínda que esta tarxeta pode ter unha validez de ata 10 anos dependendo da idade da persoa).

Se o certificado caduca hai que volver realizar todo o proceso de solicitude. Con todo, un certificado pódese renovar antes de que caduque e o proceso non requirirá unha solicitude nova.

Subir

Para que se emprega o código de verificación electrónica?

O código seguro de verificación (CSV) serve para comprobar a autenticidade das copias en papel dos documentos asinados electronicamente. Os documentos electrónicos asinados pola Deputación conteñen un CSV impreso no lateral de cada páxina, é dicir, un código composto por unha serie de números e letras que identifican, de forma única, o seu contido. Aparece, por exemplo, nas disposicións, actos ou anuncios publicados pola Deputación.

Subir

Por que necesito coñecer a data, a hora e o calendario oficiais?

Para calquera procedemento que se inicie nesta Sede, a data e a hora oficiais que se deben ter en conta no momento de realizar un trámite non serán as do equipo desde o cal o efectúa, senón as do Rexistro electrónico que se utiliza nesta Sede, é dicir, a súa data e hora (que se sincronizan coas do Real Instituto e Observatorio da Armada, ROA). Do mesmo xeito, para o relativo ao cómputo de prazos será necesario coñecer cales son os días inhábiles da Comunidade Autónoma de Galicia.

Subir

Que é unha factura electrónica?

É un documento tributario en formato electrónico xerado por medios informáticos, que substitúe o documento físico en papel e que conserva o seu mesmo valor legal. A factura electrónica contén os mesmos datos que a factura en papel e vai asinada electronicamente, utilizando un certificado dixital recoñecido.

Subir

Que se necesita para presentar unha factura?

Calquera persoa que dispoña dun certificado electrónico recoñecido non revogado dos aceptados pola Deputación de Pontevedra pode presentar unha factura con este sistema.

Subir

Que formato electrónico se admite para a recepción de facturas?

De conformidade coa Lei 25/2013, de 27 de decembro, de impulso da factura electrónica e creación do rexistro contable de facturas no sector público, as facturas que se remitan á Deputación de Pontevedra serán electrónicas e axustaranse ao formato estruturado de factura electrónica Facturae, versión 3.2, sen extensións, con sinatura electrónica XAdES. Facturas noutros formatos, coma o PDF, non se admitirán como válidas.

Subir

Como é un arquivo Facturae?

É un ficheiro de texto, con extensión XML ou XSIG, que internamente ten unha estrutura normalizada con etiquetas e xerarquías descritas en http://www.facturae.gob.es/formato/paginas/version-3-2.aspxse.

Subir

Como podo xerar un arquivo Facturae?

A través do sistema de facturación electrónica da Deputación. Así mesmo, o Ministerio de Industria, Enerxía e Turismo desenvolveu a aplicación Xestión de Facturación Electrónica, que permite a creación de facturas electrónicas con formato Facturae (Orde PRE/2971/2007) dunha maneira cómoda e sinxela. Realizado con software aberto, trátase dun programa especialmente dirixido a pemes, micropemes e persoal autónomo, aos que lles permitirá solucionar problemas derivados do almacenamento de facturas en papel.

Subir

Se coa factura debo presentar outros documentos, xustificativos do traballo realizado, como o fago?

A través do mencionado sistema de facturación, achegando os documentos xustificativos.

Subir

Podo coñecer o estado de tramitación da miña factura?

Si, o sistema permite a consulta do estado de tramitación das facturas remitidas mediante o uso do certificado electrónico.

Subir

Como se realiza a conservación das facturas electrónicas?

A Deputación conservará, durante o prazo que resulte do disposto na Lei xeral tributaria e na normativa contable de aplicación, as facturas recibidas a través do sistema de facturación electrónica. No suposto de ter que transformalas farase nun formato que asegure a identidade, a integridade e a conservación do documento orixinal. Na xestión da conservación das facturas recibidas garantirase sempre a lexibilidade dos datos recollidos nelas.

Subir

Que datos do órgano xestor, da unidade tramitadora e da oficina contable se deben indicar?

Ver sección INFORMACIÓN

Subir

É necesario indicar na factura o número de expediente?

No formulario web para crear unha factura non se inclúe un campo para o número de expediente. Tampouco é necesario indicar na factura en formato Facturae o número de expediente utilizando o campo FileReference.

Subir

Como podo achegar outro tipo de documentación?

A través do sistema de facturación electrónica é posible achegar outro tipo de documentación engadindo ficheiros en formato BMP, DOC, GIF, JPG, PDF, RTF, TIFF, XLS ou XML.

Subir