SEDE ELECTRÓNICA
Deputación de Pontevedra
Sede Electrónica | Deputación de Pontevedra

Data e hora oficial

A data e hora oficial das sedes electrónicas regúlase no artigo 31.2 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, que sinala o seguinte: "O rexistro electrónico de cada administración ou organismo rexerase, para os efectos de cómputo dos prazos, pola data e hora oficial da Sede electrónica de acceso, que deberá contar coas medidas de seguridade necesarias para garantir a súa integridade e figurar de modo accesible e visible".

Doutra banda, no artigo 15.2 do Real decreto 4/2010, do 8 de xaneiro, polo que se regula o Esquema Nacional de Interoperabilidade no ámbito da administración electrónica, sinálase que a sincronización da data e da hora se realizará co Real Instituto e Observatorio da Armada, de conformidade co previsto sobre a hora legal no Real decreto 1308/1992, de 23 de outubro.

En cumprimento destas disposicións, a data e hora oficial da Sede electrónica da Deputación de Pontevedra é a seguinte:

12/01/2015 11:21:44

Sincronizar