Sede Electrónica | Deputación de PontevedraSede Electrónica | Deputación de PontevedraSede Electrónica | Deputación de Pontevedra

Protección de datos

A visita aos portais da Deputación de Pontevedra efectúase en forma anónima.

Soamente para poder acceder a algún dos servizos que dispoñan dalgún trámite ou formulario específico as persoas usuarias deberán subministrar os datos persoais necesarios para a prestación do servizo solicitado.

Estes datos incorporaranse ás correspondentes actividades de tratamento da Deputación de Pontevedra e serán tratados coa finalidade específica de cada tratamento de conformidade coa normativa básica de protección de datos.

Os datos achegados pola persoa interesada utilizaranse exclusivamente para os fins previstos no procedemento ou na actuación da que se trate. En ningún caso serán obxecto de tratamento ou de cesión a terceiras persoas se non é co consentimento explícito da persoa afectada ou nos supostos previstos nos artigos 6.2 e 11.2 da Lei 15/1999, de 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal (BOE núm. 298, de 14 de decembro de 1999). Ademais, os procedementos electrónicos desta sede aplican as disposicións previstas no Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello, de 27 de abril de 2016, relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e á libre circulación destes datos e polo que se derroga a Directiva 95/46/CE.

Os datos achegados polas persoas interesadas utilizaranse, con carácter único e exclusivo, para os fins previstos no procedemento ou a actuación de que se trate.

O prazo de conservación dos datos dependerá do especificado para cada tratamento de datos persoais.

Os datos solicitados unicamente serán obxecto de cesión, no seu caso, previo consentimento da persoa interesada ou de acordo co previsto na citada lexislación.

Infórmase, ademais, de que os datos de carácter persoal facilitados para o acceso mediante o sistema de identificación e sinatura electrónicos á sede electrónica non serán obxecto de ningunha actividade de tratamento máis alá da verificación da capacidade para acceder á información solicitada e, por tanto, non se ven afectados polas previsións do artigo 13 do Regulamento (UE) 2016/679.

As persoas usuarias que accedan á parte persoal "Os meus expedientes" quedan informadas da utilización e incorporación dos datos persoais existentes no sistema de identificación e sinatura electrónicos utilizado nun rexistro de actividade cuxa responsable é a Deputación de Pontevedra, non sendo en ningún caso os datos referidos obxecto de tratamento ou de cesión a terceiras persoas se non é co consentimento inequívoco da persoa afectada.

As persoas interesadas poderán acceder, rectificar e suprimir os seus datos, así como exercitar outros dereitos ou revogar o consentimento segundo o previsto en https://depo.gal/proteccion-de-datos/exercicio-de-dereitos. Así mesmo, as persoas interesadas tamén teñen dereito a presentar unha reclamación ante a Axencia Española de Protección de Datos.

Para máis información e contacto coa persoa delegada de protección de datos: https://www.depo.gal/proteccion-de-datos

SEDE ELECTRÓNICA
Deputación de Pontevedra