SEDE ELECTRÓNICA
Deputación de Pontevedra
Sede Electrónica | Deputación de Pontevedra

2313125 Certame de artes plásticas Novos Valores

A promoción de actividades culturais, en xeral, e a das manifestacións artísticas, en particular, é un dos trazos que mellor representa a Deputación de Pontevedra ao longo da súa historia. Un dos fitos máis destacados deste labor de patrocinio é a concesión de axudas a creadoras e creadores noveis, documentadas xa na segunda metade do século XIX, desenvolvidas con criterios e formatos moi diversos ao longo do século XX e con continuidade e vixencia plena na actualidade.

Amparada nestes sólidos fundamentos, a Deputación de Pontevedra convoca o Certame de Artes Plásticas Novos Valores 2021, ten por obxecto a concesión de catro bolsas, destinadas a promover a formación de artistas noveis.

Prazo de resolución: 3 meses

Efectos do silencio administrativo: negativo

Unidade administrativa responsable: Servizo de Museo de Pontevedra

Prazos para o seu inicio e finalización: Do 12 de abril de 2021 ao 30 de abril de 2021.

Poderá participar neste certame calquera artista, natural ou residente en Galicia, con idade comprendida entre 18 e 35 anos na data de presentación da solicitude, das modalidades de pintura, escultura, debuxo, deseño, gravado, fotografía, cerámica e vídeo creación, entre outras, susceptibles de considerarse “novos valores”.

Validación

Unha vez recibida a solicitude de inscrición, de ser admitida, a persoa solicitante recibirá un correo electrónico no que se lle indicará a validación desta e o código asignado á súa obra, así como o modelo anonimizado necesario para a presentación da proposta técnica segundo o previsto no seguinte punto.

Documentación

A persoa interesada deberá achegar a súa proposta técnica de obra a través da sede electrónica da Deputación de Pontevedra, entre o 10 e o 23 de maio de 2021, na que se incluirá:

1.      Modelo de presentación anonimizado debidamente cuberto, no que é obrigatorio que conste o código do proxecto.

2.      Ata cinco (5) fotografías da obra en formato adaptado aos admitidos na sede electrónica.

3.      Unha memoria da obra presentada que inclúa a ficha técnica da mesma (título, técnica, medidas, ano de realización) e a súa descrición, atendendo aos aspectos conceptuais, teóricos e metodolóxicos que permitan unha mellor comprensión da obra, cunha extensión máxima de 8 DIN A4 en formato pdf.

4.      Dossier cos traballos desenvolvidos, que permita coñecer a súa traxectoria artística, cun máximo de 5 DIN A4 en formato pdf.

5.      Presentación, en formato adaptado á convocatoria, da finalidade ou destino formativo para o cal se concorre á bolsa.

A documentación achegada deberá garantir o anonimato do autor, polo que non conterá ningunha referencia, gráfica ou textual, que permita identificar a súa autoría. En caso contrario, constituirá motivo de exclusión.

O Servizo de Novas Tecnoloxías da Deputación de Pontevedra custodiará o emparellamento do código de inscrición co código xerado unha vez validada a solicitude ata que se coñeza o ditame do xurado, momento en que se realizará o dobre emparellamento de códigos e se coñecerá a autoría das obras premiadas.

Selección de propostas

Unha vez revisadas polo Museo de Pontevedra as propostas presentadas, xunto coa súa documentación técnica xustificativa, convocarase ao xurado que examinará, valorará e seleccionará ata un máximo de 25 das propostas presentadas coas que se conformará a mostra Novos Valores 2021, que estará aberta ao público no edificio Castelao do Museo de Pontevedra do 8 de xullo ao 12 de setembro de 2021.

O xurado formulará a proposta de resolución, que quedará recollida nunha acta. A resolución derivada da decisión do xurado farase pública no BOPPO e na páxina web do Museo de Pontevedra, e será comunicada mediante correo electrónico a cada artista que se seleccione.

Presentación de obra orixinal seleccionada

As obras seleccionadas para formar parte do Certame de Artes Plásticas Novos Valores 2021 entregaranse entre o 14 e o 18 de xuño de 2021, de 9 a 14 h, no Edificio Castelao do Museo de Pontevedra, no acceso pola rúa Serra (36002 Pontevedra). A entrega realizarase persoalmente ou a través dun medio de transporte que garanta a súa entrega.

O persoal técnico do Museo de Pontevedra revisará a obra e verificará o seu estado de conservación, podendo rexeitala no caso de observar a presenza de xilófagos ou calquera outra axente de alteración que poida comprometer a preservación da obra propia.

No momento de entrega da obra daráselles ás persoas concursantes un recibo de recepción da obra, cuxa presentación será imprescindible para a súa retirada posterior.

As persoas interesadas en participar poderán inscribirse, por vía electrónica, a través do formulario normalizado dispoñible na sede electrónica da Deputación de Pontevedra, https://sede.depo.gal

Para a presentación das solicitudes, a sede electrónica da Deputación de Pontevedra admite os certificados electrónicos do sistema Cl@ve, que contempla a utilización de sistemas de identificación baseados en claves concertadas (sistemas de usuario e contrasinal) e certificados electrónicos (incluído o DNIe).

Coa fin de garantir o anonimato da obra ou proxecto, a cada solicitude asignaráselle un código de preinscrición. Só se aceptará unha obra por artista.

Outra normativa de referencia

  • Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas
  • Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións
  • Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases do réxime local
  • Ordenanza xeral de subvencións da Deputación