SEDE ELECTRÓNICA
Deputación de Pontevedra
Sede Electrónica | Deputación de Pontevedra

2300112 Solicitude de subscrición a avisos informativos do ORAL

Solicitudes de alta ou baixa ao sistema de avisos informativos do ORAL.

Unidade administrativa responsable: Órgano de Xestión Tributaria e Recadación de Recursos Locais (ORAL) da Deputación de Pontevedra.

Todas as persoas que desexen recibir avisos informativos do ORAL.

  • Modelo de solicitude debidamente cumprimentado

As solicitudes presentaranse presencialmente en calquera dos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común, utilizando o formulario normalizado, dispoñible na sede electrónica (https://sede.depo.gal).

·         Modelo de solicitude debidamente cumprimentado

  • Art. 41 L. 39/2015 do Procedemento Administrativo Común das AAPP.