SEDE ELECTRÓNICA
Deputación de Pontevedra
Sede Electrónica | Deputación de Pontevedra

2300108 Solicitude de informes e/o certificados

Solicitude de informe ou certificación de non ter débedas, exención de determinados impostos, relación de bens e outros certificados.

Prazo de resolución: 20 días.

Efectos do silencio administrativo: negativo.

Unidade administrativa responsable: Órgano de Xestión Tributaria e Recadación de Recursos Locais (ORAL) da Deputación de Pontevedra.

Prazos para o seu inicio e finalización: aberto todo o ano.

Todas as persoas, tanto físicas como xurídicas que teñan dereito a obtención dun informe ou certificado.

Xeral

 • NIF do solicitante

Representación

 • Persoas físicas
  • Autorización xeral
  • NIF autorizante
 • Persoas físicas falecidas. Presentación por sucesor
  • Certificado de defunción
  • Certificado de derradeiras vontades
  • Testamento/declaración de herdeiros/libro de familia
 • Persoas xurídicas
  • Presentación electrónica

As solicitudes presentaranse presencialmente en calquera dos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común, utilizando o formulario normalizado, dispoñible na sede electrónica https://sede.depo.gal.

 • Real Decreto 1065/2007, do 27 de xullo, polo que se aproba o Regulamento Xeral das actuacións e os procedementos de xestión e inspección tributaria e de desenvolvemento das normas comúns dos procedementos de aplicación dos tributos
 • Lei 58/2003, do 17 de decembro, Xeral Tributaria
 • Ordenanza Fiscal Xeral do ORAL (BOPPO 30/04/2013)