SEDE ELECTRÓNICA
Deputación de Pontevedra
Sede Electrónica | Deputación de Pontevedra

2300113 Declaración de alta, baixa ou variación nas taxas e precios públicos

Solicitude da declaración de alta, baixa ou variación nas taxas e precios públicos.

Prazo de resolución: 6 meses.

Efectos do silencio administrativo: negativo.

Unidade administrativa responsable: Órgano de Xestión Tributaria e Recadación de Recursos Locais (ORAL) da Deputación de Pontevedra.

Prazos para o seu inicio e finalización: aberto todo o ano.

Persoas físicas ou xurídicas, así como as entidades a que se refire o artigo 35.4 da Lei 58/2003, do 17 de decembro, Xeral Tributaria que son suxeitos pasivos das taxas, en concepto de contribuíntes ou sustituto do contribuínte.

Xeral

 • NIF da persoa ou entidade declarante
 • Para o caso de alteracións non reflectidas no padrón do IBI, documento acreditativo da titularidade
 • Restante documentación esixida pola Ordenanza fiscal do Concello delegante

Representación

 1. Persoas físicas
  • Autorización xeral
  • NIF autorizante
 2. Persoas físicas falecidas. Presentación por sucesor
  • Certificado de defunción
  • Certificado de derradeiras vontades
  • Testamento/declaración de herdeiros
 3. Persoas xurídicas
  • Presentación electrónica

As solicitudes presentaranse presencialmente en calquera dos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común, utilizando o formulario normalizado, dispoñible na sede electrónica https://sede.depo.gal.

 • R.d. 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei reguladora das Facendas Locais
 • Lei 8/1989, do 13 de abril, de Taxas e Prezos Públicos
 • Lei 58/2003, de 17 de decembro, Xeral Tributaria
 • Ordenanza Fiscal Xeral do ORAL (BOPPO 30/04/2013)
 • Ordenanza reguladora da taxa de cada Concello delegante