SEDE ELECTRÓNICA
Deputación de Pontevedra
Sede Electrónica | Deputación de PontevedraSede Electrónica | Deputación de Pontevedra

687344 Adhesión ao plan de cofinanciamento dos servizos sociais comunitarios

O Decreto 99/2012, de 16 de marzo, polo que se regulan os servizos sociais comunitarios e o seu financiamento, modificado polo Decreto 148/2014, de 6 de novembro, establece no seu artigo 31 que as deputacións lles proporcionarán asistencia económica, técnica e xurídica aos concellos con menos de 20.000 habitantes na execución das súas competencias en materia de servizos sociais comunitarios municipais.

É labor da Deputación de Pontevedra apoiar as corporacións locais da provincia que presten servizos sociais comunitarios municipais, en virtude das competencias atribuídas no artigo 36 da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases do réxime local (LRBRL), que establece a competencia propia das deputacións provinciais para a asistencia e a cooperación xurídica, económica e técnica aos concellos, especialmente aos de menor capacidade económica e de xestión, polo artigo 109.1.b) da Lei 5/1997, de 22 de xullo, de administración local de Galicia (LALG); o artigo 63 da Lei 13/2008, de 3 de decembro, de servizos sociais de Galicia (LSSG); e o artigo 31 do citado Decreto 99/2012, de 16 de marzo, polo que se regulan os servizos sociais comunitarios e o seu financiamento, modificado polo Decreto 148/2014, de 6 de novembro.

En conformidade co disposto no artigo 31.3 do citado Decreto 99/2012, modificado polo Decreto 148/2014, este plan ten por obxecto o financiamento do servizo de axuda no fogar (SAF) básico dos concellos e corporacións locais de menos de 20.000 habitantes, así como o financiamento a estas entidades para a contratación de persoal técnico dos equipos municipais de servizos sociais comunitarios con perfís profesionais diferentes e complementarios ao do persoal profesional de referencia que se regula no artigo 37 do antedito decreto.

Prazo de resolución: 6 meses

Efectos do silencio administrativo: negativo

Unidade administrativa responsable: Servizo de Cohesión Social e Xuventude

Prazos para o seu inicio e finalización:  Do 26 de setembro de 2019 ata o 25 de outubro de 2019.

Servizos sociais comunitarios municipais básicos dos concellos de menos de 20.000 habitantes da provincia de Pontevedra.

A adhesión das entidades locais beneficiarias constitúe un requisito de efectividade do plan, de modo que se entenderá que as que non se adhiran no prazo previsto renuncian a participar.

A entidade local, ao se adherir a este plan, comprométese a realizar as actuacións necesarias para desenvolver os seus obxectivos e a completar coa súa achega económica os módulos financiados.

A percepción destas axudas é incompatible con calquera outra achega económica do organismo provincial para os mesmos conceptos, pero será compatible coa percepción doutras subvencións, axudas ou ingresos para a mesma finalidade procedentes de calquera das administracións e entes públicos ou privados. Non obstante, en ningún caso o conxunto das axudas recibidas poderá superar o 100 % do custo da axuda subvencionada. O beneficiario, de superar este límite, deberá comunicalo, co obxecto de diminuír o importe da subvención.

  • Proxecto descritivo dos servizos sociais comunitarios municipais (anexo II), segundo o modelo normalizado dispoñible en anexos relacionados

As solicitudes presentaranse obrigatoriamente por medios electrónicos a través do formulario normalizado, dispoñible na sede electrónica da Deputación de Pontevedra (https://sede.depo.gal).

O órgano competente para presentar as solicitudes electronicamente e todos os trámites relacionados co expediente é o alcalde ou alcaldesa. No suposto de que delegue a súa presentación deberá acreditar a representación da persoa designada para levar a cabo a tramitación administrativa do expediente.

Se algún dos concellos interesados presenta a súa solicitude presencialmente requiriráselle que a emende a través da súa presentación electrónica. Para estes efectos, considerarase como data de presentación da solicitude aquela na que se realizase a emenda. En todo caso, se tal emenda se realizase fóra do prazo de presentación de solicitudes esta deberá limitarse á presentación electrónica do que xa se entregou presencialmente, sen que poidan engadirse outros datos ou documentos ou rectificar os xa achegados.

Para a presentación das solicitudes a sede electrónica da Deputación de Pontevedra admite os certificados electrónicos do sistema Cl@ve, que prevé a utilización de sistemas de identificación baseados en claves concertadas (sistemas de usuario e contrasinal) e certificados electrónicos (incluído o DNIe).

Outra normativa de referencia:

  • Lei 13/2008, de 3 de decembro, de servizos sociais de Galicia
  • Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas
  • Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases de réxime local
  • Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvención
  • Decreto 99/2012, de 16 de marzo, polo que se regulan os servizos sociais comunitarios