SEDE ELECTRÓNICA
Deputación de Pontevedra
Sede Electrónica | Deputación de Pontevedra

2085656 Subvencións para edicións no servizo de Patrimonio Documental e Bibliográfico da Deputación de Pontevedra

Subvencións para a edición en formato papel e edicións audiovisuais, que se editen durante o período comprendido entre o 1 de xaneiro e o 31 de decembro de 2019, coa finalidade de colaborar na difusión de traballos en lingua galega considerados de interese para a permanencia, recoñecemento e identidade da cultura galega a través do tempo.

Prazo de resolución: 6 meses

Efectos do silencio administrativo: negativo

Unidade administrativa responsable: Servizo de Patrimonio Documental e Bibliográfico

Prazos para o seu inicio e finalización: Do 13 de xuño de 2019 ata o 12 de xullo de 2019

Poderán solicitar estas subvencións as entidades xurídicas, colectivos ou particulares que reúnan os seguintes requisitos:

 1. Carecer de fins de lucro (feito que se deberá acreditar cunha declaración xurada da persoa solicitante ou da representante legal da entidade)
 2. Ter domicilio social no ámbito territorial da provincia de Pontevedra ou excepcionalmente fóra deste sempre que traten sobre temas de interese para a provincia
 3. Non incorrer nalgún dos supostos de prohibición para a percepción de axudas ou subvencións públicas, de acordo co especificado no artigo 13 da Lei 38/2003, de 17 de novembro, xeral de subvencións
 4. Estar ao corrente coas obrigas tributarias e coa Seguridade Social e a Xunta de Galicia e non ter débedas pendentes de pagamento coa Deputación
 5. Non ter obrigas nin xustificacións pendentes derivadas de subvencións concedidas pola Deputación

As persoas interesadas deberán achegar xunto coa solicitude a seguinte documentación:

 1. Acreditación de representación no caso de actuar por medio de persoa representante.
 2. Orzamento de gastos e ingresos desagregado e totalizado (incluíndo as cantidades, os prezos unitarios e o IVE individualizado), asinado.
 3. Memoria explicativa do proxecto obxecto da subvención cunha extensión de entre 1 e 3 páxinas, asinada e acompañada dunha copia definitiva da publicación orixinal en lingua galega, premaquetada en formato papel ou audiovisual, xunto con fotografías e ilustracións. No caso das pezas audiovisuais deberá incluír unha sinopse ou guión e un storyboard ou dossier gráfico secuencial. A memoria explicativa deberá indicar a modalidade e o xénero que se vai publicar, o público obxectivo potencial ao que vai dirixido e as intencións de promoción e difusión para valorar o impacto da publicación subvencionada na provincia e así como os medios técnicos para a súa elaboración e distribución.
 4. Copias dos estatutos no caso de que as persoas solicitantes teñan a consideración de persoa xurídica ou entidade.

As solicitudes deberán realizarse preferentemente por medios electrónicos, a través do formulario normalizado dispoñible na sede electrónica da Deputación de Pontevedra (https://sede.depo.gal).

A presentación electrónica será obrigatoria para as persoas xurídicas, as entidades sen personalidade xurídica e as persoas representantes dunha das anteriores. Se algunha destas persoas interesadas presenta a súa solicitude presencialmente, requiriráselle para que a emende a través da súa presentación electrónica. Para estes efectos, considerarase como data de presentación da solicitude aquela na que fose realizada a emenda.

Para a presentación das solicitudes a sede electrónica da Deputación de Pontevedra admite os certificados electrónicos do sistema Cl@ve que contempla a utilización de sistemas de identificación baseados en claves concertadas (sistemas de usuario e contrasinal) e certificados electrónicos (incluído o DNIe).

Aquelas persoas interesadas non obrigadas á presentación electrónica, opcionalmente, poderán presentar as solicitudes presencialmente en calquera dos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común, utilizando o formulario normalizado dispoñible a través da Sede electrónica da Deputación de Pontevedra, segundo o previsto no art. 14.1 Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

<<Formulario para a presentación presencial>>

Outra normativa de referencia:

 • Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións
 • Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas
 • Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases do réxime local