SEDE ELECTRÓNICA
Deputación de Pontevedra
Sede Electrónica | Deputación de Pontevedra

2084369 Plan Agrupado de Formación Continua da Deputación de Pontevedra: solicitude de accións formativas

No marco do Acordo de formación para o emprego das administracións públicas, e con cargo ao crédito existente nas aplicacións orzamentarias da Deputación de Pontevedra e á subvención que conceda a Escola Galega de Administración Pública (EGAP) para o Plan agrupado de formación continua da Deputación de Pontevedra, apróbase unha nova convocatoria das accións formativas para as modalidades presenciais, semipresenciais e en liña, e que se recollen no anexo I das bases da convocatoria.

Prazo de resolución: 3 meses

Efectos do silencio administrativo: negativo

Unidade administrativa responsable: Servizo de Recursos Humanos e Formación

Prazos para o seu inicio e finalización: Aberto todo o ano

Persoal da Deputación de Pontevedra e das entidades que se adheriron ao Plan agrupado de formación continua.

As persoas interesadas deberán presentar a solicitude electrónica dispoñible na sede electrónica acompañada da documentación que se indica a continuación no caso de que lles sexa de aplicación:

  • Autorización previa do superior xerárquico no caso de solicitar cursos presenciais ou semipresenciais que se desenvolvan durante a xornada laboral (Anexo II)
  • Autorización previa da persoa titora para as solicitudes do persoal becario da Deputación de Pontevedra e concellos da provincia (Anexo III)

As solicitudes presentaranse obrigatoriamente por medios electrónicos a través do formulario normalizado dispoñible na sede electrónica da Deputación de Pontevedra (https://sede.depo.gal).

Para a presentación das solicitudes, a sede electrónica da Deputación de Pontevedra admite os certificados electrónicos do sistema Cl@ve que contempla a utilización de sistemas de identificación baseados en claves concertadas (sistemas de usuario e contrasinal) e certificados electrónicos (incluíndo o DNI-e).

Outra normativa de referencia:

  • Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas
  • Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións
  • Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases do réxime local
  • Lei 2/2015, de 29 de abril, de emprego público de Galicia