SEDE ELECTRÓNICA
Deputación de Pontevedra
Sede Electrónica | Deputación de Pontevedra

2084094 Subvencións dirixidas a asociacións e clubs deportivos sen fins de lucro para actividades deportivas

A Deputación, consciente da importancia de fomentar o deporte en todas as súas disciplinas e coñecedora das carencias ás que se enfronta, establece as bases reguladoras de concesión de axudas e subvencións públicas destinadas a promover, fomentar e impulsar as actividades deportivas segundo os principios de obxectividade, concorrencia competitiva, publicidade e transparencia.

A finalidade desta convocatoria é apoiar as entidades e clubs deportivos sen fins de lucro na realización de actividades deportivas durante o ano 2019.

O programa D/19, actividades deportivas, vai dirixido ao financiamento de campionatos e eventos deportivos que levarán a cabo os clubs ou entidades deportivas durante o ano 2019.

Prazo de resolución: 6 meses

Efectos do silencio administrativo: negativo

Unidade administrativa responsable: Servizo de Deportes

Prazos para o seu inicio e finalización: Do 10 de abril de 2019 ata o 9 de maio de 2019

Poderán solicitar estas subvencións as asociacións e clubs deportivos que reúnan os seguintes requisitos:

 • Tratarse de asociacións ou clubs deportivos sen fins de lucro con domicilio social na provincia de Pontevedra, a excepción das federacións
 • Carecer de fins de lucro
 • Estar inscritos no Rexistro de asociacións deportivas da Secretaría Xeral para o Deporte
 • Desenvolver as súas actividades no ámbito territorial da provincia de Pontevedra
 • Non estar incursos en ningún dos supostos de incapacidade ou incompatibilidade para a percepción de axudas ou subvencións públicas nin nalgunha das prohibicións para percibir subvencións recollidas na lei
 • Estar ao corrente coas obrigas tributarias da Axencia Estatal Tributaria, coa Facenda galega, coa Seguridade Social e coa Deputación, así como non ter obrigas ou incumprimentos pendentes, de calquera tipo e non só económicos, coa Deputación

As entidades solicitantes deberán achegar coa solicitude a seguinte documentación:

 • Memoria explicativa dunha actividade concreta, asinada pola persoa representante. En ningún caso se subvencionarán as actividades que se realicen ao longo de todo o ano, debe tratarse dunha actividade concreta, da que se indicarán o lugar e a data de realización
 • Orzamento de ingresos e gastos detallado e totalizado (incluíndo as cantidades, os prezos unitarios e o IVE detallado, indicando se este é deducible ou non) dunha actividade concreta e determinada, asinada pola persoa representante. Non se poderán incluír no orzamento aqueles gastos incluídos noutras achegas da Deputación para a mesma finalidade

As solicitudes presentaranse obrigatoriamente por vía electrónica a través do formulario normalizado dispoñible na sede electrónica da Deputación de Pontevedra (https://sede.depo.gal), de acordo co establecido no artigo 14.2 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas (LPACAP).

En caso de presentar a solicitude de forma presencial requiriráselle que a emende mediante a presentación electrónica. Para estes efectos considerarase como data de presentación da solicitude aquela na que se realizase a emenda.

Para a presentación das solicitudes a sede electrónica da Deputación de Pontevedra admite os certificados electrónicos do sistema Cl@ve, que contempla a utilización de sistemas de identificación baseados en claves concertadas (sistemas de usuario e contrasinal) e certificados electrónicos (incluído o DNIe).

Outra normativa de referencia:

 • Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas
 • Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións
 • Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases do réxime local