SEDE ELECTRÓNICA
Deputación de Pontevedra
Sede Electrónica | Deputación de Pontevedra

687338 Premios Provinciais á Xuventude

A Deputación de Pontevedra, a través do Servizo de Cohesión Social e Xuventude, pon en marcha a cuarta convocatoria dos Premios Provinciais á Xuventude, co ánimo de promover o talento e o potencial da mocidade da nosa provincia.

Esta convocatoria está dirixida a mozas e mozos de idades comprendidas entre os 16 e os 35 anos, nas modalidades de iniciativa social, iniciativa empresarial, contido dixital, traballo musical, traballo literario breve, fotografía, e deseño e moda.

A modalidade de educación en valores está dirixida aos centros de educación secundaria da provincia de Pontevedra en cuxos proxectos participen alumnas e alumnos de idades comprendidas entre os 14 e os 18 anos.

Prazo de resolución: 6 meses

Efectos do silencio administrativo: negativo

Unidade administrativa responsable: Servizo de Cohesión Social e Xuventude.

Prazos para o seu inicio e finalización: Do 1 de xuño de 2020 ata o 31 de agosto de 2020

Persoas físicas (para todas as categorías excepto a 3ª)

 • Ter unha idade comprendida entre os 16 e os 35 anos na data de presentación da solicitude
 • Estar empadroadas en calquera dos concellos da provincia de Pontevedra
 • Para as categorías 1.ª e 2.ª, que o proxecto leve en funcionamento polo menos 6 meses no momento da convocatoria destes premios

Persoas xurídicas (para as categorías 1.ª e 2ª)

 • Ter a sede social na provincia de Pontevedra
 • Que polo menos o 75 % dos membros da xunta directiva sexan persoas físicas con idades comprendidas entre os 16 e os 35 anos
 • Estar legalmente constituídas e inscritas no rexistro de entidades correspondente
 • Que o proxecto leve en funcionamento polo menos 6 meses no momento da convocatoria destes premios

Centro docente (para a categoría 3ª)

 • Centros de educación secundaria da provincia de Pontevedra

Grupo musical (para a categoría 5ª)

 • Que as persoas que o integren teñan idades comprendidas entre os 16 e os 35 anos (admitirase a inscrición de grupos nos que polo menos o 75 % dos seus membros cumpran este requisito)
 • Que as persoas que o integren estean empadroadas na provincia de Pontevedra (polo menos o 75 % dos seus membros)

As persoas interesadas deberán achegar coa solicitude a seguinte documentación, segundo corresponda:

Para todas as solicitudes

Modelo de solicitude cuberto (anexo I)

Persoa física:

 • No caso de optar á categoría 2.ª (iniciativa empresarial), a documentación que acredite a alta no réxime especial de traballadoras e traballadores autónomos
 • No caso de optar á categoría 5.ª (traballo musical), para grupos, modelo normalizado de autorización para a comprobación de datos (anexo II) debidamente cuberto e asinado por todas e todos os integrantes do grupo

Persoa xurídica:

 • No caso de optar á categoría 1.ª (iniciativa social):
  • Modelo normalizado de autorización para a comprobación de datos (anexo II) debidamente cuberto e asinado por todos os membros da xunta directiva
 • Copia dos estatutos da entidade
 • Copia do certificado de inscrición no rexistro correspondente
 • No caso de optar á categoría 2.ª (iniciativa empresarial):
  • Modelo normalizado de autorización para a comprobación de datos (anexo II) debidamente cuberto e asinado por todas as persoas socias
  • Copia da escritura de constitución da sociedade e dos seus estatutos
  • Copia do certificado de inscrición no Rexistro Mercantil
 • Centro educativo que opte á categoría 3.ª (educación en valores):
  • Certificado emitido pola Secretaría do centro que acredite ao persoal docente que participou no desenvolvemento da iniciativa, no que se especifiquen nome, apelidos e NIF de cada docente participante, así como do alumnado que traballase no proxecto

As solicitudes presentaranse preferentemente por medios electrónicos a través do formulario normalizado dispoñible na sede electrónica da Deputación de Pontevedra, https://sede.depo.gal.

Para a presentación das solicitudes a través do rexistro electrónico a sede electrónica da Deputación de Pontevedra admite os certificados electrónicos do sistema Cl@ve, que contempla a utilización de sistemas de identificación baseados en claves concertadas (sistemas de usuario e contrasinal), e os certificados electrónicos (incluído o DNIe).

Opcionalmente, poderán presentarse as solicitudes presencialmente en calquera dos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común, utilizando o formulario normalizado, dispoñible na parte pública da sede electrónica (https://sede.depo.gal).

Non obstante, de acordo co establecido na Resolución núm. 2020002869, de 24 de marzo de 2020, pola que se aproba a instrución de servizo sobre as medidas urxentes e extraordinarias a adoitar na tramitación administrativa dos distintos procedementos na Deputación Provincial de Pontevedra como consecuencia da declaración do estado de alarma polo COVID-19, as bases reguladoras poderán ser obxecto de publicación a meros efectos informativos. Esta publicación terá como obxecto que as posibles persoas interesadas vaian adiantando trámites. Neste suposto, os prazos administrativos entrarán a computar cando se levante o estado de alarma.

Outra normativa de referencia

 • Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.
 • Lei 38/2003, de 17 de novembro, xeral de subvencións.
 • Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases do réxime local.