SEDE ELECTRÓNICA
Deputación de Pontevedra
Sede Electrónica | Deputación de PontevedraSede Electrónica | Deputación de Pontevedra
Notificación
COVID-19: Suspensión e interrupción dos prazos administrativos
O Real Decreto 463/2020, do 14 de marzo, polo que se declara o estado de alarma para a xestión da situación de crise sanitaria ocasionada polo COVID-19, trae como consecuencia a suspensión e interrupción dos prazos para a tramitación dos procedementos das entidades do Sector Público, e, por conseguinte, na Deputación de Pontevedra.
A suspensión dos prazos para realizar trámites de procedementos administrativos prorrogarase ata a data en que perda vixencia o estado de alarma.
O Real Decreto 463/2020, do 14 de marzo, suspende e interrompe os prazos para a tramitación dos procedementos da Deputación de Pontevedra.

687342 Axudas básicas de emerxencia

COVID-19: Suspensión e interrupción dos prazos administrativos

Como consecuencia da entrada en vigor do Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, polo que se declara o estado de alarma para a xestión da situación de crise sanitaria ocasionada polo COVID-19, o vencimiento do prazo de presentación de solicitudes interrómpese até a data en que a que perda vixencia o real decreto. O devandito prazo reanudará, non reiniciará, unha vez se levánte a suspensión polos días nos que este estivera suspendido.

Mentres tanto poderá presentar a súa solicitude de xeito electrónico a través desta sede.

Segundo o establecido no artigo 31 do Decreto 99/2012, de 16 de marzo, polo que se regulan os servizos sociais comunitarios e o seu financiamento, as deputacións proporcionaranlles asistencia económica, técnica e xurídica aos concellos con menos de 20.000 habitantes na execución das súas competencias en materia de servizos sociais comunitarios municipais.

Estas axudas xorden co obxectivo de lles proporcionar aos concellos de menos de 20.000 habitantes apoio económico para poderen atender as demandas de necesidade urxente e puntual das e dos veciños que se atopen en situación ou risco de exclusión social, con especial atención ás persoas con menores ao seu cargo, ademais de dar resposta a situacións de grave emerxencia.

Prazo de resolución: 6 meses

Efectos do silencio administrativo: negativo

Unidade administrativa responsable: Servizo de Cohesión Social e Xuventude

Prazos para o seu inicio e finalización: Do 3 de marzo de 2020 ata o 2 de abril de 2020

Serán destinatarios destas axudas os concellos de menos de 20.000 habitantes da provincia de Pontevedra a través dos seus servizos sociais comunitarios.

As entidades interesadas deberán presentar a solicitude electrónica dispoñible na sede electrónica.

As solicitudes presentaranse obrigatoriamente por medios electrónicos a través do formulario normalizado dispoñible na sede electrónica da Deputación de Pontevedra (https://sede.depo.gal).

Para a presentación das solicitudes, a sede electrónica da Deputación de Pontevedra admite os certificados electrónicos do sistema Cl@ve que contempla a utilización de sistemas de identificación baseados en claves concertadas (sistemas de usuario e contrasinal) e certificados electrónicos (incluíndo o DNI-e).

Outra normativa de referencia:

  • Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas
  • Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións
  • Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases do réxime local
  • Lei 13/2008, de 3 de decembro, de servizos sociais de Galicia
  • Decreto 99/2012, de 16 de marzo, polo que se regulan os servizos sociais comunitarios e o seu financiamento