SEDE ELECTRÓNICA
Deputación de Pontevedra
Sede Electrónica | Deputación de Pontevedra

687731 Cursos de español para persoas inmigrantes para a preparación do DELE A2

No artigo 2 da Lei 13/2008, de 3 de decembro, de servizos sociais de Galicia, defínense os servizos sociais como un conxunto coordinado de prestacións, programas e equipamentos destinados a garantir a igualdade de oportunidades no acceso á calidade de vida e á participación social de toda a poboación galega mediante intervencións que permitan o logro dos obxectivos marcados nesta lei.

A Deputación de Pontevedra, a través do Servizo de Cohesión Social e Xuventude, pon en marcha distintas accións e programas dirixidos a entidades, asociacións e á cidadanía para garantir os principios establecidos pola lei.

Deste xeito, a través deste procedemento as persoas inmigrantes que desexen preparar o DELE A2 poderán solicitar unha das tres (3) edicións, de ata un máximo de 55 prazas (cun máximo de 20 alumnas ou alumnos por aula), de Cursos de Español para Persoas Inmigrantes para a Preparación do DELE (Diploma de Español como Lingua Estranxeira) do nivel A2 do Marco Común Europeo de Referencia para as Linguas (MCER) expedido polo Instituto Cervantes.

Prazo de resolución: 1 mes

Efectos do silencio administrativo: negativo

Unidade administrativa responsable: Servizo de Cohesión Social e Xuventude

Prazos para o seu inicio e finalización: Do 4 de marzo de 2020 ata o 12 de xuño de 2020

Persoas inmigrantes en situación administrativa regular, maiores de 16 anos, que necesitan preparar o exame do DELE A2 para a obtención da nacionalidade española.

As persoas interesadas deberán achegar coa solicitude a seguinte documentación, segundo corresponda:

  • Modelo de solicitude cuberto (anexo I)
  • De ser o caso, informe da entidade de iniciativa social no modelo normalizado (anexo II), asinado pola persoa técnica da entidade responsable do programa

As solicitudes presentaranse preferiblemente por vía electrónica a través do formulario normalizado dispoñible na sede electrónica da Deputación de Pontevedra, https://sede.depo.gal, achegando o formulario de solicitude en PDF que deberá ser gardado para a súa presentación electrónica na sede electrónica.

Para a presentación das solicitudes, a sede electrónica da Deputación de Pontevedra admite os certificados electrónicos do sistema Cl@ve que contempla a utilización de sistemas de identificación baseados en claves concertadas (sistemas de usuario e contrasinal) e certificados electrónicos (incluíndo o DNI-e).

Opcionalmente, poderán presentarse as solicitudes presencialmente en calquera dos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común, utilizando o formulario normalizado dispoñible a través da Sede electrónica da Deputación de Pontevedra.

Outra normativa de referencia:

  • Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas
  • Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións
  • Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases do réxime local
  • Lei 13/2008, de 3 de decembro, de servizos sociais de Galicia