SEDE ELECTRÓNICA
Deputación de Pontevedra
Sede Electrónica | Deputación de PontevedraSede Electrónica | Deputación de Pontevedra
Notificación
COVID-19: Suspensión e interrupción dos prazos administrativos
O Real Decreto 463/2020, do 14 de marzo, polo que se declara o estado de alarma para a xestión da situación de crise sanitaria ocasionada polo COVID-19, trae como consecuencia a suspensión e interrupción dos prazos para a tramitación dos procedementos das entidades do Sector Público, e, por conseguinte, na Deputación de Pontevedra.
A suspensión dos prazos para realizar trámites de procedementos administrativos prorrogarase ata a data en que perda vixencia o estado de alarma.
O Real Decreto 463/2020, do 14 de marzo, suspende e interrompe os prazos para a tramitación dos procedementos da Deputación de Pontevedra.

288331 Subvencións dirixidas a entidades sen fins de lucro para actuacións no ámbito social

COVID-19: Suspensión e interrupción dos prazos administrativos

Como consecuencia da entrada en vigor do Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, polo que se declara o estado de alarma para a xestión da situación de crise sanitaria ocasionada polo COVID-19, o vencimiento do prazo de presentación de solicitudes interrómpese até a data en que a que perda vixencia o real decreto. O devandito prazo reanudará, non reiniciará, unha vez se levánte a suspensión polos días nos que este estivera suspendido.

Mentres tanto poderá presentar a súa solicitude de xeito electrónico a través desta sede.

Procedemento de concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de axudas económicas a entidades e asociacións de carácter social sen fins de lucro para a realización de actuacións subvencionables, orientadas á intervención, á asistencia, á integración social e laboral, á prevención e á promoción do benestar daqueles colectivos que, atendendo ás súas especiais circunstancias, precisan dunha maior especificación técnica e interdisciplinar na súa intervención.

As subvencións concederanse atendendo aos principios de publicidade, transparencia, concorrencia, obxectividade, igualdade, non discriminación e eficacia no cumprimento dos obxectivos fixados ao establecelas e de eficiencia na asignación dos recursos públicos.

Prazo de resolución: 6 meses

Efectos do silencio administrativo: negativo

Unidade administrativa responsable: Servizo de Cohesión Social e Xuventude

Prazos para o seu inicio e finalización: Do 3 de marzo de 2020 ata o 23 de marzo de 2020

Poderán beneficiarse destas subvencións as entidades de iniciativa social sen ánimo de lucro que cumpran os seguintes requisitos:

 • Estar inscritas no Rexistro único de entidades prestadoras de servizos sociais da Xunta de Galicia (RUEPSS), regulado polo Decreto 254/2011, de 23 de decembro, polo que se regula o réxime de rexistro, autorización, acreditación e inspección dos servizos sociais de Galicia, publicado no Diario Oficial de Galicia (DOG) do 20 de xaneiro de 2012
 • Carecer de fins de lucro
 • Ter a súa razón social ou unha delegación na provincia de Pontevedra
 • Non estar incursas en ningún dos supostos de incapacidade ou incompatibilidade para a percepción de axudas ou subvencións públicas e non incorrer en ningún dos casos de prohibición para percibir subvencións recollidos na lei
 • Estar ao corrente coas obrigas coa Axencia Tributaria estatal e autonómica, a Seguridade Social e a Deputación de Pontevedra

Só se poderá conceder unha subvención por entidade no ámbito desta convocatoria.

As entidades interesadas deberán achegar coa solicitude a seguinte documentación, segundo corresponda:

 • Proxecto descritivo da actividade para a que se solicita a subvención, segundo o establecido no documento anexo a estas bases. A non presentación do proxecto segundo o establecido constituirá un defecto non emendable e comportará a inadmisión a trámite da solicitud
 • Certificado de inscrición no RUEPSS da Xunta de Galicia
 • Escritura de constitución da asociación ou entidade
 • Memoria anual da entidade
 • Acreditación do cargo da persoa representante legal da entidade (segundo o modelo dispoñible na sede electrónica)
 • Orzamento de gastos desagregado e totalizado e orzamento de ingresos (segundo o modelo dispoñible na sede electrónica)
 • Calquera outra documentación acreditativa das circunstancias que poidan ser tidas en conta na fase de valoración

As solicitudes presentaranse obrigatoriamente por medios electrónicos a través do formulario normalizado dispoñible na sede electrónica da Deputación de Pontevedra (https://sede.depo.gal).

Para a presentación das solicitudes, a sede electrónica da Deputación de Pontevedra admite os certificados electrónicos do sistema Cl@ve que contempla a utilización de sistemas de identificación baseados en claves concertadas (sistemas de usuario e contrasinal) e certificados electrónicos (incluíndo o DNI-e).

Outra normativa de referencia:
 • Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas
 • Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións
 • Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases do réxime local
 • Lei 13/2008, do 3 de decembro, de servizos sociais de Galicia