Sede Electrónica | Deputación de PontevedraSede Electrónica | Deputación de PontevedraSede Electrónica | Deputación de Pontevedra
Volver
Rexistro electrónico

1997815 Solicitude de participación nas xornadas sobre control financieiro nas entidades locais

Xornadas sobre control financieiro nas entidades locais que se desenvolverán entre os días 22 e 29 de maio de 2019.

O número de prazas dispoñibles para as xornadas é de 40, polo que, se non se cubrisen todas, poderanse admitir empregadas e empregados públicos doutros grupos que desenvolvan funcións relacionadas co contido do programa.

Prazo de resolución: 10 días

Efectos do silencio administrativo: negativo

Unidade administrativa responsable: Servizo de Asistencia Intermunicipal

Prazos para o seu inicio e finalización: Do 19 de febreiro de 2019 ata o 13 de maio de 2019

Funcionariado da Administración local con habilitación de carácter nacional e, así mesmo, ao funcionariado da Administración local dos grupos A1 e A2 que desenvolvan funcións relacionadas co contido do programa nas entidades locais da provincia de Pontevedra.

As persoas solicitantes deberán achegar coa solicitude a seguinte documentación:

  • Modelo de solicitude
  • Acreditación da súa condición de persoal empregado público e, no caso do persoal contratado laboral temporal, un documento acreditativo no que se especifique a data de inicio e de fin do contrato
  • Autorización previa da xefatura do centro directivo para a realización do curso

As solicitudes presentaranse obrigatoriamente por vía electrónica a través do formulario normalizado dispoñible na Sede electrónica da Deputación de Pontevedra, https://sede.depo.gal.

Para a presentación das solicitudes a sede electrónica da institución provincial admite os certificados electrónicos do sistema Cl@ve, que contempla a utilización de sistemas de identificación baseados en claves concertadas (sistemas de usuario e contrasinal) e certificados electrónicos (incluído o DNI-e).

Outra normativa de referencia:

  • Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas
  • Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases do réxime local

Volver
Rexistro electrónico
SEDE ELECTRÓNICA
Deputación de Pontevedra