SEDE ELECTRÓNICA
Deputación de Pontevedra
Sede Electrónica | Deputación de Pontevedra

1998032 Subvencións a clubs deportivos da provincia de Pontevedra para o deporte náutico (remo/vela/piragüismo)

A través deste procedemento réxense as subvencións para o apoio a clubs deportivos federados de deporte náutico nas modalidades de remo, vela e piragüismo na temporada deportiva 2019-2020 e, no seu caso, na temporada 2020. Esta convocatoria destinada a clubs federados da provincia de Pontevedra ten como obxectivo específico apoiar a súa participación en ligas e competicións oficiais de ámbito provincial, autonómico ou nacional, convocadas por federacións deportivas galegas ou nacionais.

Deste xeito, preténdese colaborar coa iniciativa privada no cumprimento dos fins que lle son propios, co obxecto de fomentar a cohesión do territorio e a igualdade de oportunidades en materia de deportes, independentemente das condicións persoais de cada cidadá e cidadán e do lugar da provincia onde resida.

Prazo de resolución: 6 meses

Efectos do silencio administrativo: negativo

Unidade administrativa responsable: Servizo de Deportes

Prazos para o seu inicio e finalización: Do 1 de xuño de 2020 ata o 19 de xuño de 2020

Poderán optar a estas subvencións os clubs deportivos federados que cumpran cos seguintes requisitos:

  • Carecer de fins de lucro
  • Estar ao corrente das obrigas tributarias da Axencia Estatal Tributaria, da Facenda galega, da Seguridade Social e da Deputación e non ter obrigas ou incumprimentos pendentes, de calquera tipo e non só económicos, coa Deputación
  • Ter a modalidade que practican implantación na provincia de Pontevedra
  • Estar inscritos no Rexistro de asociacións deportivas da Secretaría Xeral para o Deporte
  • Non estar incursos en ningún dos supostos de incapacidade ou incompatibilidade para a percepción de axudas ou subvencións públicas nin en ningunha das prohibicións para percibir subvencións recollidas na lei

Non poderán beneficiarse destas subvencións os clubs deportivos que teñan pendentes de xustificar subvencións concedidas no ano 2019 para o mesmo programa.

As entidades solicitantes deberán achegar coa solicitude a seguinte documentación:

  • Certificación expedida pola federación correspondente na que se detallen os criterios de valoración específicos e previstos no cadro da base décimo primeira destas bases (excepto o orzamento), segundo o modelo previsto no anexo II. Excepcionalmente, aqueles clubs de modalidades deportivas que se desenvolvan durante o ano natural deberán presentar o certificado da federación correspondente ao ano 2020. No caso de que non se poida presentar o mencionado certificado a persoa representante legal do club deberá achegar unha declaración xurada cos datos reflectidos na base décimo primeira desta convocatoria para competir no referido ano; no momento da xustificación deberá presentar inescusablemente o certificado da federación correspondente.

As solicitudes presentaranse obrigatoriamente por medios electrónicos a través do formulario normalizado dispoñible na sede electrónica da Deputación de Pontevedra https://sede.depo.gal

Se algunha das persoas interesadas presenta a súa solicitude presencialmente requiriráselle que a emende a través da súa presentación electrónica. Para estes efectos, considerarase como data de presentación da solicitude aquela na que se realice a emenda. Para a presentación das solicitudes a sede electrónica da Deputación de Pontevedra admite os certificados electrónicos do sistema Cl@ve que contempla a utilización de sistemas de identificación baseados en claves concertadas (sistemas de usuario e contrasinal) e certificados electrónicos (incluído o DNIe).

Non obstante, de acordo co establecido na Resolución núm. 2020002869, de 24 de marzo de 2020, pola que se aproba a instrución de servizo sobre as medidas urxentes e extraordinarias a adoitar na tramitación administrativa dos distintos procedementos na Deputación Provincial de Pontevedra como consecuencia da declaración do estado de alarma polo COVID-19, as bases reguladoras poderán ser obxecto de publicación a meros efectos informativos. Esta publicación terá como obxecto que as posibles persoas interesadas vaian adiantando trámites. Neste suposto, os prazos administrativos entrarán a computar cando se levante o estado de alarma.

Outra normativa de referencia

  • Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.
  • Lei 38/2003, xeral de subvencións.
  • Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases do réxime local.