SEDE ELECTRÓNICA
Deputación de Pontevedra
Sede Electrónica | Deputación de PontevedraSede Electrónica | Deputación de Pontevedra

1998024 Subvencións a clubs deportivos sen ánimo de lucro que participen en competicións de ámbito nacional

Esta convocatoria está destinada a clubs federados da provincia de Pontevedra de ámbito nacional que teñan como mínimo un equipo participante na categoría sénior, ademais de aos clubs que participen na 3.ª división de fútbol, co obxectivo específico de apoiar a súa participación en ligas e competicións oficiais de ámbito nacional convocadas por organismos ou federacións deportivas galegas ou españolas nas modalidades deportivas con implantación na provincia de Pontevedra.

A través deste procedemento réxense as subvencións para o apoio a clubs deportivos federados que participen en categoría nacional na temporada 2018-2019 e, no caso dos clubs que participen en competicións de ano natural, da temporada 2019. Neste ámbito de actuación preténdese colaborar cos axentes sociais comprometidos co obxectivo de fomentar a cohesión do territorio e a igualdade de oportunidades en materia deportiva, con independencia das condicións persoais de cada cidadá ou cidadán e do lugar da provincia onde resida.

Prazo de resolución: 6 meses

Efectos do silencio administrativo: negativo

Unidade administrativa responsable: Servizo de Deportes

Prazos para o seu inicio e finalización: Do 11 de febreiro de 2019 ata o 8 de marzo de 2019

Poderán optar a estas subvencións os clubs deportivos federados que compitan en categoría nacional e que cumpran os seguintes requisitos:

 • Carecer de fins de lucro
 • Estar ao corrente coas obrigas tributarias da Axencia Estatal Tributaria, coa Facenda galega, coa Seguridade Social e coa Deputación, e non ter obrigas ou incumprimentos pendentes, de calquera tipo e non só económicos, coa Deputación
 • A modalidade practicada polos clubs deportivos federados ten que ter implantación na provincia de Pontevedra
 • Estar inscritos no Rexistro de asociacións deportivas da Secretaría Xeral para o Deporte–Non estar incursos en ningún dos supostos de incapacidade ou incompatibilidade para a percepción de axudas ou subvencións públicas nin nalgunha das prohibicións para percibir subvencións recollida na lei
 • Con respecto a “outras modalidades” para poder solicitar a subvención as entidades solicitantes deberán acreditar os desprazamentos a competicións oficiais federadas fóra da comunidade autónoma e dentro do ámbito estatal, cun mínimo de 7.500 km, así como o número de persoas desprazadas, de acordo co anexo I Non poderán beneficiarse destas subvencións os clubs deportivos que teñan pendentes de xustificar subvencións concedidas no ano 2018 para o mesmo programa.

As entidades solicitantes deberán achegar coa solicitude a seguinte documentación:

 • Orzamento estimativo de gastos subvencionables por esta convocatoria (base terceira), asinado e referido á modalidade deportiva correspondente á temporada 2018-2019 e, no caso dos clubs que participen en competicións de ano natural, á temporada 2019 (no caso dos clubs que marquen na solicitude que deducen o IVE deberán presentar os gastos sen o IVE).
 • Certificación expedida pola federación correspondente na que se detallen os criterios de valoración específicos e previstos no cadro da base 10.ª destas bases (excepto a memoria e o orzamento), segundo o modelo previsto no anexo II. Excepcionalmente, aqueles clubs de modalidades deportivas que se desenvolvan durante o ano natural deberán presentar o certificado da federación correspondente ao ano 2019. No caso de que non se poida presentar o mencionado certificado a persoa representante legal do club deberá achegar unha declaración xurada cos datos reflectidos na base 10.ª desta convocatoria para competir no referido ano; no momento da xustificación deberá presentar inescusablemente o certificado da federación correspondente.
 • Memoria técnico-deportiva do club na que se especifiquen os resultados da temporada anterior (2018 ou 2017-2018) e os meses de duración da temporada actual no caso de non ser por ano natural.
 • Na modalidade de ciclismo os clubs terán que presentar unha declaración na que certifiquen que van participar como mínimo en tres probas da Copa de España (de estrada ou de BTT) en calquera das categorías Júnior, Sub-23 ou Élite.
 • No caso de “outras modalidades” as entidades solicitantes deberán acreditar, para poder solicitar a subvención, desprazamentos a competicións oficiais federadas fóra da comunidade autónoma e dentro do ámbito estatal cun mínimo de 7.500 km, así como o número de persoas desprazadas, de acordo co anexo III.

As solicitudes presentaranse obrigatoriamente por vía electrónica a través do formulario normalizado dispoñible na Sede electrónica da Deputación de Pontevedra, https://sede.depo.gal.

Para a presentación das solicitudes a sede electrónica da institución provincial admite os certificados electrónicos do sistema Cl@ve, que contempla a utilización de sistemas de identificación baseados en claves concertadas (sistemas de usuario e contrasinal) e certificados electrónicos (incluído o DNI-e).

Outra normativa de referencia:

 • Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas
 • Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións
 • Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases do réxime local