SEDE ELECTRÓNICA
Deputación de Pontevedra
Sede Electrónica | Deputación de Pontevedra

1993179 Subvencións para clubs deportivos sen ánimo de lucro que participen en competicións federadas de ámbito inferior a nacional

Axudas concedidas en réxime de concorrencia competitiva, destinadas a clubs deportivos sen ánimo de lucro da provincia de Pontevedra, co obxectivo de fomentar e apoiar a práctica deportiva federada de ámbito inferior a nacional para o ano 2021 e as axudas destinadas aos clubs sen ánimo de lucro da provincia de Pontevedra que compiten na rexional preferente na modalidade de fútbol.

Esta convocatoria é incompatible coas de categoría nacional e categoría náutica do Servizo de Deportes e cada club poderá presentar unha única solicitude dunha modalidade deportiva concreta.

Prazo de resolución: 6 meses

Efectos do silencio administrativo: negativo

Unidade administrativa responsable: Servizo de Deportes

Prazos para o seu inicio e finalización: Do 2 de marzo de 2021 ata o 23 de marzo de 2021

Poderán optar a estas subvencións os clubs deportivos federados que cumpran os seguintes requisitos:

 • Carecer de fins de lucro
 • Ter domicilio fiscal na provincia de Pontevedra
 • Estar ao corrente das obrigas tributarias coa Seguridade Social, coa Axencia Estatal Tributaria (AEAT), coa Facenda autonómica e coa Deputación
 • A modalidade practicada polos clubs deportivos federados ten que ter implantación na provincia de Pontevedra
 • Estar inscritos no Rexistro de Asociacións Deportivas da Secretaría Xeral para o Deporte no ámbito territorial da provincia de Pontevedra
 • Non estar incursos en ningún dos supostos de incapacidade ou incompatibilidade para a percepción de subvencións públicas nin nalgunha das prohibicións para percibir subvencións recollidas na lei

Non poderán beneficiarse destas subvencións os clubs deportivos que teñan pendentes de xustificar subvencións concedidas no ano 2020 para o mesmo programa.

As entidades solicitantes deberán achegar coa solicitude, na que se inclúe o orzamento de gastos subvencionables, a declaración responsable e os datos bancarios, a seguinte documentación:

 • Unha certificación da federación galega ou española correspondente na que se detallen os criterios de valoración específicos e previstos nestas bases (anexo II). Excepcionalmente, aqueles clubs de modalidades deportivas que se desenvolvan durante o ano natural deberán presentar o certificado da federación correspondente ao ano 2021. No caso de que non se poida presentar devandito certificado, a ou o representante legal do club deberá entregar unha declaración xurada cos datos reflectidos nos criterios de valoración destas bases para competir no referido ano, e no momento da xustificación deberá presentar o certificado da federación correspondente.
 • Copia dos títulos que acrediten o nivel das técnicas ou técnicos ou adestradoras ou adestradores.

As solicitudes presentaranse obrigatoriamente por vía electrónica a través do formulario normalizado dispoñible na Sede electrónica da Deputación de Pontevedra (https://sede.depo.gal/web/) de acordo co establecido no artigo 14.2 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas (  LPACAP).

Se a solicitude preséntase de forma presencial requiriráselle que a emende mediante a súa presentación electrónica. Para este efecto, considerarase como data de presentación da solicitude aquela en a que se realizase a emenda.

Para a presentación das solicitudes a Sede electrónica da Deputación de Pontevedra admite os certificados electrónicos do sistema Cl@ve, que contempla a utilización de sistemas de identificación baseados en claves concertadas (sistemas de usuario e contrasinal) e certificados electrónicos (incluído o DNIe).

Outra normativa de referencia:
 • Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións pública
 • Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvención
 • Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases do réxime local
 • Ordenanza xeral de subvencións da Deputación