SEDE ELECTRÓNICA
Deputación de Pontevedra
Sede Electrónica | Deputación de Pontevedra

1993179 Subvencións para clubs deportivos sen ánimo de lucro que participen en competicións federadas de ámbito inferior a nacional

Axudas destinadas a clubs deportivos sen ánimo de lucro da provincia de Pontevedra para apoiar a súa participación en ligas e competicións oficiais de ámbito inferior a nacional para o ano 2020, convocadas por organismos oficiais ou por federacións deportivas galegas nas modalidades con implantación na provincia de Pontevedra.

A través deste procedemento concederanse subvencións para o apoio a clubs deportivos federados de ámbito inferior a nacional e rexional preferente na modalidade de fútbol na temporada 2019-2020 e, no caso dos clubs que participen en competicións de ano natural, na temporada 2020.
Neste ámbito de actuación preténdese colaborar cos axentes sociais comprometidos co obxectivo de fomentar a cohesión do territorio e a igualdade de oportunidades en materia deportiva, con independencia das condicións persoais de cada cidadá ou cidadán e do lugar da provincia onde resida.
Prazo de resolución: 6 meses

Efectos do silencio administrativo: negativo

Unidade administrativa responsable: Servizo de Deportes

Prazos para o seu inicio e finalización: Do 14 de febreiro de 2020 ata o 09 de marzo de 2020

Poderán optar a estas subvencións os clubs deportivos federados que cumpran os seguintes requisitos:

  • Carecer de fins de lucro
  • Estar ao corrente coas obrigas tributarias da Axencia Estatal Tributaria, coa Facenda galega, coa Seguridade Social e coa Deputación, así como non ter obrigas ou incumprimentos pendentes, de calquera tipo e non só económicos, coa Deputación
  • A modalidade practicada polos clubs deportivos federados ten que ter implantación na provincia de Pontevedra
  • Estar inscritos no Rexistro de Asociacións Deportivas da Secretaría Xeral para o Deporte
  • Non estar incursos en ningún dos supostos de incapacidade ou incompatibilidade para a percepción de axudas ou subvencións públicas nin nalgunha das prohibicións para percibir subvencións recollidas na lei
Non poderán beneficiarse destas subvencións os clubs deportivos que teñan pendentes de xustificar subvencións concedidas no ano 2018 para o mesmo programa.

Os clubs interesados achegarán coa solicitude a seguinte documentación:

  • Certificación da federación galega ou española correspondente, na que se detallen os criterios de valoración específicos e previstos no cadro da base 12.ª destas bases (anexo II). Excepcionalmente, aqueles clubs de modalidades deportivas que se desenvolvan durante o ano natural deberán presentar o certificado da federación correspondente ao ano 2019. No caso de que non se poida presentar o mencionado certificado, a ou o representante legal do club deberá achegar unha declaración xurada cos datos reflectidos na base 12.ª destas bases para competir no referido ano, e no momento da xustificación deberá presentar o certificado da federación correspondente.

As solicitudes presentaranse obrigatoriamente por vía electrónica a través do formulario normalizado dispoñible na Sede electrónica da Deputación de Pontevedra, (https://sede.depo.gal)

Para a presentación das solicitudes a sede electrónica da institución provincial admite os certificados electrónicos do sistema Cl@ve, que contempla a utilización de sistemas de identificación baseados en claves concertadas (sistemas de usuario e contrasinal) e certificados electrónicos (incluído o DNI-e).
Outra normativa de referencia:
  • Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións pública
  • Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvención
  • Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases do réxime local