SEDE ELECTRÓNICA
Deputación de Pontevedra
Sede Electrónica | Deputación de PontevedraSede Electrónica | Deputación de Pontevedra

1986501 Programa PONTEGAL 2019 - Solicitude de grupos acollidos

A Deputación de Pontevedra, a través do Servizo de Cultura e Lingua, no seu afán de impulsar e fomentar a cultura popular en lingua galega nas múltiples e variadas expresións artísticas, en colaboración cos concellos, as agrupacións, as entidades e as asociacións culturais, pon en marcha o “Pontegal” 2019. A través deste procedemento as entidades interesadas, como organizadoras dos actos, poderán solicitar os grupos acollidos no Programa Pontegal 2019.

As solicitudes para as actuacións destes grupos presentaranse cunha antelación de máis de 30 días con respecto á data da súa realización e deberán incluír unha copia do DNI da persoa que representa a entidade, excepto no caso das entidades locais. O Servizo de Cultura e Lingua informará da autorización do evento cunha antelación mínima de 15 días.

As entidades ás que se lles autoricen actuacións con cargo a “Pontegal” están obrigadas a facer a publicidade das actividades en lingua galega, empregar unha linguaxe non sexista e introducir o logo do Pontegal-Deputación de Pontevedra nun lugar visible; de non ser así quedarían excluídas da axuda.

Tamén será responsabilidade das entidades solicitantes a obtención de todos os permisos e autorizacións necesarias para o bo desenvolvemento da actuación, así como o aboamento das taxas da SGAE, cando corresponda.

Prazo de resolución: 3 meses

Efectos do silencio administrativo: negativo

Unidade administrativa responsable: Servizo de Cultura e Lingua

Prazos para o seu inicio e finalización: Do 14 de xaneiro de 2019 ata o 1 de decembro de 2019.

As entidades solicitantes poderán ser concellos, agrupacións e asociacións sen ánimo de lucro; as ANPAS quedan expresamente excluídas. Como organizadoras dos actos, débense poñer en contacto coas agrupacións acollidas a este programa para concretar a data da actuación, coñecer as condicións e facilitarlles o concerto ou a posta en escena da obra. Os grupos disporán dun escenario ou marco adecuado para que poidan efectuar a súa actuación sen ningún impedimento.

Modelo de solicitude debidamente cuberto acompañado de:

  • Publicidade en galego do evento

As solicitudes presentaranse preferiblemente por vía electrónica a través do formulario normalizado dispoñible na Sede electrónica da Deputación de Pontevedra, https://sede.depo.gal.

A presentación electrónica será obrigatoria para as persoas xurídicas, as entidades sen personalidade xurídica e as persoas representantes dunha das anteriores. Se algunha destas persoas interesadas presenta a súa solicitude presencialmente, requiriráselle para que a emende a través da súa presentación electrónica. Para estes efectos, considerarase como data de presentación da solicitude aquela na que fose realizada a emenda.

Aquelas persoas interesadas non obrigadas á presentación electrónica, opcionalmente, poderán presentar as solicitudes presencialmente en calquera dos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común, utilizando o formulario normalizado dispoñible a través da Sede electrónica da Deputación de Pontevedra, segundo o previsto no art. 14.1 Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

Para a presentación das solicitudes a sede electrónica da institución provincial admite os certificados electrónicos do sistema Cl@ve, que contempla a utilización de sistemas de identificación baseados en claves concertadas (sistemas de usuario e contrasinal) e certificados electrónicos (incluído o DNI-e).

Bases (enlace as bases)

Outra normativa de referencia:

  • Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas
  • Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións
  • Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases do réxime local

Volver
Rexistro electrónico