SEDE ELECTRÓNICA
Deputación de Pontevedra
Sede Electrónica | Deputación de Pontevedra

688053 Rehabilitación e Sinalización do patrimonio histórico-cultural dirixido a Concellos de Pontevedra

Concesión de subvencións aos concellos da provincia de Pontevedra para:

a) A restauración de bens inmobles de titularidade municipal dentro do ámbito territorial da provincia de Pontevedra que teñan un recoñecido valor arquitectónico, histórico, artístico, paleontolóxico, arqueolóxico ou etnográfico, ademais dos conxuntos urbanos, sitios naturais, xardíns e parques que teñan valor artístico, histórico ou antropolóxico.

b) A adquisición de bens inmobles integrantes do patrimonio histórico da provincia de Pontevedra.

c) A instalación de paneis informativos no patrimonio histórico e cultural dos bens inmobles de interese municipal, os conxuntos urbanos, as parroquias, os xacementos e as zonas arqueolóxicas, ademais dos sitios naturais, os xardíns e os parques que teñan un recoñecido valor arquitectónico, histórico, antropolóxico, artístico ou etnográfico, dentro do ámbito territorial da provincia de Pontevedra.

A concesión das axudas efectuarase mediante o procedemento de concorrencia non competitiva.

Prazo de resolución: 6 meses

Efectos do silencio administrativo: negativo

Unidade administrativa responsable: Servizo de Cultura e Lingua

Prazos para o seu inicio e finalización: Do 10 de xaneiro de 2019 ata o 8 de febreiro de 2019

Poderán solicitar estas subvencións todos os concellos da provincia de Pontevedra cun máximo de 50.000 habitantes.

Modelo de solicitude debidamente cuberto acompañado de:

a) Proxecto técnico, documento técnico ou, no seu caso, memoria descritiva da actuación que se pretende desenvolver.

b) Anexo fotográfico en cor que reflicta o estado real de conservación do inmoble e a súa localización.

c) Orzamento detallado e totalizado (coas cantidades, os prezos unitarios e o IVE) do investimento que se vai realizar, asinado pola persoa representante.

A entidade terá que solicitar, no caso de que o gasto sexa superior a cincuenta mil (50.000,00) euros, como mínimo tres ofertas de distintos provedores para realizar as obras.

d) Documento acreditativo da titularidade do ben obxecto de restauración. O concello deberá ser, en todo caso, titular dos bens, instalacións ou terreos nos que se van executar os investimentos, ben porque sexa propietario ben porque dispoña dun dereito de uso ou cesión sobre estes.

As solicitudes presentaranse obrigatoriamente por medios electrónicos, a través do formulario normalizado dispoñible na sede electrónica da Deputación de Pontevedra, https://sede.depo.gal.

Para a presentación das solicitudes a sede electrónica da institución provincial admite os certificados electrónicos do sistema Cl@ve, que contempla a utilización de sistemas de identificación baseados en claves concertadas (sistemas de usuario e contrasinal) e certificados electrónicos (incluído o DNI-e).

Outra normativa de referencia:

  • Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas
  • Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións
  • Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases do réxime local