SEDE ELECTRÓNICA
Deputación de Pontevedra
Sede Electrónica | Deputación de PontevedraSede Electrónica | Deputación de Pontevedra

1977369 Obtención da Categoría de Deportista de Alto Nivel (DEPO_DAN) e Deportista Promesa (DEPO_PROMESA)

Prazo de resolución: 3 meses

Efectos do silencio administrativo: negativo

Unidade administrativa responsable: Servizo de Deportes

Prazos para o seu inicio e finalización: Do 5 de decembro de 2018 ata o 4 de xaneiro de 2019.

Para obter a condición de DEPO_DAN cómpre:

a)            Levar polo menos desde o 1 de xaneiro de 2018 empadroada ou empadroado na provincia de Pontevedra ou ter nacido nela e ter certo sentido de permanencia

b)           Ter máis de 16 anos de idade

c)            Acreditar estar en posesión da cualificación de deportista de alto nivel autonómico ou estatal na última lista publicada antes da publicación destas bases

d)           Competir nunha modalidade de maneira individual ou por parellas

e)           Estar en posesión dunha licenza deportiva vixente expedida por unha federación deportiva galega dunha modalidade olímpica, paralímpica ou de proxección internacional notoria no ano 2018

f)            Non estar cumprindo sanción disciplinaria deportiva firme de carácter moi grave, ou sanción administrativa firme en materia deportiva de carácter grave ou moi grave, no momento da solicitude de recoñecemento nin durante o goce dos beneficios derivados

Para obter a condición de DEPO_PROMESA cómpre:

a)            Levar polo menos desde o 1 de xaneiro de 2018 empadroada ou empadroado na provincia de Pontevedra ou ter nacido nela e ter certo sentido de permanencia

b)           Ter entre 12 e 16 anos cumpridos con data límite do 31 de decembro de 2018

c)            Competir nunha modalidade de maneira individual ou por parellas

d)           Estar en posesión dunha licenza deportiva vixente expedida por unha federación deportiva galega dunha modalidade olímpica, paralímpica ou de proxección internacional notoria no ano 2018

e)           Non estar cumprindo sanción disciplinaria deportiva firme de carácter moi grave, ou sanción administrativa firme en materia deportiva de carácter grave ou moi grave, no momento da solicitude de recoñecemento nin durante o goce dos beneficios derivados

f)            Acreditar o nivel esixido pola Deputación de Pontevedra en base aos criterios de valoración que se establecen nesta convocatoria

g)             Non estar inmersa ou inmerso en ningún dos supostos de incapacidade ou incompatibilidade para a percepción de axudas ou subvencións públicas nin nalgunha das prohibicións para percibir subvencións recollidas na lei

Modelo de solicitude debidamente cuberto acompañado de:

  • Modelo de solicitude (anexo I)
  • Certificado polo órgano competente de estar en posesión do recoñecemento de deportista de alto nivel autonómico ou estatal ou certificado da federación correspondente no que se recollan os criterios de valoración do apartado 10 das presentes bases (anexo II)
  • Certificado de posesión da licenza federativa expedido pola federación deportiva autonómica ou nacional correspondente para o ano 2018

As solicitudes presentaranse preferiblemente por vía electrónica a través do formulario normalizado dispoñible na sede electrónica da Deputación de Pontevedra (https://sede.depo.gal).

Para a presentación das solicitudes a sede electrónica da institución provincial admite os certificados electrónicos do sistema Cl@ve, que contempla a utilización de sistemas de identificación baseados en claves concertadas (sistemas de usuario e contrasinal) e certificados electrónicos (incluído o DNI-e).

Opcionalmente poderán presentarse as solicitudes presencialmente en calquera dos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común, utilizando o formulario normalizado dispoñible na sede electrónica da Deputación de Pontevedra.

Outra normativa de referencia: