SEDE ELECTRÓNICA
Deputación de Pontevedra
Sede Electrónica | Deputación de Pontevedra

1935052 Axudas para o estudo dirixidas ao alumnado da Escola de Cantería

Procedemento de concesión das axudas destinadas ao alumnado que realice estudos na Escola de Cantería no curso académico 2020/2021 conducentes á obtención do título de Cantería ou de Mestra ou Mestre Canteiro, segundo os principios de obxectividade e concorrencia competitiva.

As clases e respectivas contías das bolsas da Escola de Cantería para o curso 2020/2021 son as seguintes:

a) Bolsa básica: 1.000,00 €

b) Complemento segundo a renda: 255,55 €

c) Complemento segundo a residencia: 173,00 €

A dotación económica para cada persoa beneficiaria está suxeita ao cumprimento dos requisitos da bolsa básica e de cada un dos complementos, cun máximo determinado pola suma das tres.

Prazo de resolución: 6 meses

Efectos do silencio administrativo: negativo

Unidade administrativa responsable: Escola de Cantería

Prazos para o seu inicio e finalización: Do 28 de outubro de 2020 ata o 10 de novembro de 2020

Poderá solicitar estas axudas o alumnado que, no curso académico 2020/2021, estea matriculado en estudos presenciais conducentes a obter a titulación de Cantería ou de Mestra ou Mestre Canteiro na Escola de Cantería.

Para ser incluído nesta convocatoria de axudas o alumnado presentará a seguinte documentación:

  • Copia do contrato de alugueiro, no caso de residir fóra do seu domicilio habitual durante todo o curso escolar
  • Declaración das persoas que conforman a unidade familiar coa autorización para a comprobación de datos de identidade, residencia, nivel de renda e vida laboral

As solicitudes presentaranse preferentemente por medios electrónicos a través do formulario normalizado dispoñible na sede electrónica da Deputación de Pontevedra, https://sede.depo.gal.

Para a presentación das solicitudes a través do rexistro electrónico a sede electrónica da Deputación de Pontevedra admite os certificados electrónicos do sistema Cl@ve, que contempla a utilización de sistemas de identificación baseados en claves concertadas (sistemas de usuario e contrasinal), e os certificados electrónicos (incluído o DNIe).

Opcionalmente poderán presentarse as solicitudes de forma presencial en calquera dos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común, utilizando o formulario normalizado dispoñible na Sede electrónica da Deputación de Pontevedra.

Normativa aplicable

Outra normativa de referencia:

  • Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas
  • Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases do réxime local
  • Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións
  • Real decreto 887/2006, do 21 de xullo, polo que se aproba o Regulamento da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións
  • Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia
  • Ordenanza reguladora de subvencións da Deputación Provincial de Pontevedra