SEDE ELECTRÓNICA
Deputación de Pontevedra
Sede Electrónica | Deputación de Pontevedra

687349 Premios Sofía Novoa Ortiz á inclusión da perspectiva de xénero nos traballos de fin de grao e fin de máster

A promoción da igualdade real e efectiva entre mulleres e homes é unha das principais liñas de actuación da Deputación de Pontevedra; por iso, un ano máis, potencia a realización de traballos de fin de grao e de fin de máster nos que se integre a perspectiva de xénero.

Consciente da importancia da investigación e do estudo do significado e do alcance da igualdade entre mulleres e homes, que redunda en beneficio do progreso e do benestar do conxunto da sociedade, convócase a quinta edición dos Premios Sofía Novoa Ortiz á Inclusión da Perspectiva de Xénero nos Traballos de Fin de Grao e Fin de Máster, para fomentar, consolidar e dar a coñecer a inclusión da perspectiva de xénero nos traballos de fin de máster e fin de grao realizados na Universidade de Vigo, nos campus de Vigo e de Pontevedra.

Prazo de resolución: 3 meses

Efectos do silencio administrativo: negativo

Unidade administrativa responsable: Servizo de Igualdade

Prazos para o seu inicio e finalización: Do 21 de setembro de 2020 ata o 2 de outubro de 2020

A data límite para a entrega dos traballos por vía telemática é o 9 de outubro de 2020

A convocatoria está dirixida a todo o alumnado da Universidade de Vigo pertencente aos campus de Pontevedra e de Vigo, que poderá acceder con calquera traballo de fin de grao ou de fin de máster no que se inclúa a perspectiva de xénero e fose presentado, defendido e aprobado durante o curso 2019-2020 en calquera rama de coñecemento.

Premios

Haberá 3 premios en cada categoría:

- Premios aos traballos de fin de grao:

  • Dous premios dotados con 1.000 € cada un
  • Un accésit dotado con 600 €

- Premios aos traballos de fin de máster:

  • Dous premios dotados con 1.000 € cada un
  • Un accésit dotado con 600 €

Estes premios estarán suxeitos á retención do IRPF correspondente segundo a lexislación vixente no momento da resolución.

As persoas interesadas deberán achegar coa solicitude a seguinte documentación:

  • Certificación académica da titulación correspondente, coa data de presentación do traballo e a cualificación obtida.

As solicitudes presentaranse preferentemente por medios electrónicos a través do formulario normalizado dispoñible na sede electrónica da Deputación de Pontevedra, https://sede.depo.gal.

Para a presentación das solicitudes a través do rexistro electrónico a sede electrónica da Deputación de Pontevedra admite os certificados electrónicos do sistema Cl@ve, que contempla a utilización de sistemas de identificación baseados en claves concertadas (sistemas de usuario e contrasinal), e os certificados electrónicos (incluído o DNIe).

Opcionalmente, poderán presentarse as solicitudes presencialmente en calquera dos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común, utilizando o formulario normalizado, dispoñible na parte pública da sede electrónica, https://sede.depo.gal.

Unha vez recibidas as solicitudes ás persoas que reúnan os requisitos da convocatoria chegaralles un código de inscrición que permitirá a entrega do traballo por vía electrónica. A persoa solicitante recibirá no seu teléfono móbil unha mensaxe SMS na que se lle indicará a activación do código web asignado ao seu traballo.

Co fin de garantir o anonimato do traballo, este presentarase segundo o procedemento que se indica:

  • Entrega do traballo por vía telemática: tras a recepción do código web comezará o proceso de entrega do traballo, que se deberá presentar nun ficheiro en formato PDF. A primeira parte do documento será un resumo de 500 palabras do traballo que se presenta. Este documento non deberá conter ningún elemento identificador sobre a súa autoría ou titoría
  • Unha vez recibido o traballo por vía telemática a persoa solicitante recibirá no seu correo electrónico a confirmación de que o proceso se realizou correctamente xunto cunha copia do documento rexistrado

Outra normativa de referencia:

  • Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas
  • Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións
  • Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases de réxime local