Sede Electrónica | Deputación de PontevedraSede Electrónica | Deputación de PontevedraSede Electrónica | Deputación de Pontevedra
Volver

687349 Premios Sofía Novoa Ortiz á inclusión da perspectiva de xénero nos traballos de fin de grao e fin de máster

Descrición

Fomentar, consolidar e dar a coñecer a inclusión da perspectiva de xénero nos traballos de fin de máster e fin de grao realizados na Universidade de Vigo, nos campus de Vigo e de Pontevedra.

Prazo de resolución: 3 meses

Efectos do silencio administrativo: negativo

Unidade administrativa responsable: Servizo de Igualdade

Prazos para o seu inicio e finalización:  Do 30 de outubro de 2018 ata o 9 de novembro de 2018.

Normativa aplicable:

Outra normativa de referencia:

  • Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas
  • Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións
  • Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases de réxime local

Dirixido a

A convocatoria está dirixida a todo o alumnado da Universidade de Vigo pertencente aos campus de Pontevedra e de Vigo, que poderá acceder con calquera traballo de fin de grao ou de fin de máster no que se incluíse a perspectiva de xénero e fose presentado, defendido e aprobado durante o curso 2017-2018 en calquera rama de coñecemento.

Premios

Haberá 3 premios en cada categoría:

                  • Premios aos traballos de fin de grao:

                                    Dous premios dotados con 1.000 € cada un

                                    Un accésit dotado con 600 €

                  • Premios aos traballos de fin de máster:

                                    Dous premios dotados con 1.000 € cada un

                                    Un accésit dotado con 600 €

Os premios estarán suxeitos á retención do IRPF correspondente segundo a lexislación vixente no momento da resolución.

Como facelo

As solicitudes poderán presentarse presencialmente en calquera dos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común e por medios electrónicos a través do formulario de instancia xenérica dispoñible na sede electrónica da Deputación de Pontevedra, https://sede.depo.gal. Para a presentación electrónica, a sede electrónica da Deputación de Pontevedra admite os certificados electrónicos do sistema Cl@ve que contempla a utilización de sistemas de identificación baseados en claves concertadas (sistemas de usuario e contrasinal) e certificados electrónicos (incluíndo o DNI-e).

Documentación requirida

Modelo de solicitude debidamente cuberto.


Volver
SEDE ELECTRÓNICA
Deputación de Pontevedra