SEDE ELECTRÓNICA
Deputación de Pontevedra
Sede Electrónica | Deputación de Pontevedra

1662887 Solicitude de subvención para escolas de música dependentes de asociacións sen ánimo de lucro

Subvención dos gastos correntes e de persoal necesarios para o desenvolvemento e funcionamento das actividades das escolas de música dependentes das asociacións ou fundacións sen ánimo de lucro que teñan entre os seus obxectivos a formación musical e estean radicadas na provincia de Pontevedra.

Prazo de resolución: 6 meses

Efectos do silencio administrativo: negativo

Unidade administrativa responsable: Servizo de Cultura

Prazos para o seu inicio e finalización:  Do 14 de agosto ata o 30 de setembro de 2019.

Poderán solicitar estas axudas as entidades titulares das escolas de música que conten coa correspondente autorización da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria ao final do prazo establecido para a presentación de solicitudes e que estean radicadas na provincia de Pontevedra.

Modelo de solicitude debidamente cuberto acompañado da seguinte documentación:

  • Orzamento de gastos da escola detallado por conceptos (incluíndo as cantidades, os prezos unitarios e o IVE correspondente)
  • Orzamento de ingresos da escola detallado
  • Declaración responsable da relación de persoal docente
  • Declaración do número de alumnas e alumnos que se matricularon no curso 2018-2019
  • Declaración responsable das especialidades que se imparten na escola

As solicitudes presentaranse obrigatoriamente por medios electrónicos a través do formulario normalizado dispoñible na sede electrónica da Deputación de Pontevedra, https://sede.depo.gal.

Se algunha das persoas interesadas presenta a súa solicitude presencialmente requiriráselle que a emende a través da súa presentación electrónica. Para estes efectos considerarase como data de presentación da solicitude aquela na que fose realizada a emenda. En todo caso, se tal emenda se efectuase fóra do prazo de presentación de solicitudes esta deberá limitarse á presentación electrónica do previamente presentado presencialmente, sen que poidan engadirse outros datos ou documentos ou rectificar os xa achegados.

Para a presentación das solicitudes a sede electrónica da Deputación de Pontevedra admite os certificados electrónicos do sistema Cl@ve, que contempla a utilización de sistemas de identificación baseados en claves concertadas (sistemas de usuario e contrasinal) e certificados electrónicos (incluído o DNIe).

  • Bases (enlace as bases)
  • Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións pública
  • Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases de réxime local