SEDE ELECTRÓNICA
Deputación de Pontevedra
Sede Electrónica | Deputación de Pontevedra
Notificación

Amplíanse os prazos de presentación de solicitudes dos procedementos de "O teu primeiro emprego" tanto en ONGs como en corporacións sectoriais ata o 15 de Abril do 2021 por unha incidencia no servizo de cl@ve.

1778536 Programa de Mellora de Espazos Públicos

OBXETO: Este programa ten por obxeto regular o procedemento  de subministración de elementos de mobiliario que se concedan con destino a espazos públicos. Os elementos dóanse con fin de mellorar a calidade da vida, a recuperación ambiental dos espazos públicos,. Xardíns, parques ou outras áreas de lecer degradadas, e en xeral, a protección e mellora do espazo público.

PRAZO: Dous  meses a partir do día seguinte ao da publicación do extracto da convocatoria no BOPPO.

UNIDADE ADMINISTRATIVA RESPONSABLE: Servicio de Cooperación.

NORMATIVA APLICABLE:

 • Bases Reguladoras
 • Lei 38/2003, de 17 de novembro, Xeral de Subvencions.
 • R.D. 887/2006, de 21 de xullo, Regulamento da lei Xeral de Subvenciones.
 • Ordenanza Xeral de Subvencions da Deputación Provincial de Pontevedra.
 • Bases de execución do orzamento provincial.
Estas subministracions van dirixidas a Concellos da Provincia de Pontevedra cunha poboación de menos de 50.000 habitantes, que desexen   acollerse a este Programa e que cumpran cos requisitos do mesmo.

PRAZO. LUGAR E FORMAS DE PRESENTACIÓN:

As bases reguladoras publicaranse no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra (BOPPO) e con posterioridade á Base de Datos Nacional de Subvencions (BDNS), que será a que lle dea traslado ao BOPPO do seu estracto.

O prazo de presentación de solicitudes será de dous meses contados desde o día seguinte ó da publicación do extracto da convocatoria no Boletín Oficial da Provincia.(BOPPO). As solicitudes presentadas fóra deste plazo non serán admitidas nesta convocatoria.

A solicitude presentarase do seguintes pasos:

 • Presentacion da solicitude mediante formulario na sede electrónica (procedimiento SIA        ) seguindo os seguintes pasos:
 • Identificación usando calquera dos mecanismo de identificación admitidos pola sede electronica da Deputación de Pontevedra: certificado dixital, DNI-e, Cl@ve permanente.
 • Acceder ai catálogo de procedementos e localizar o específico da convocatoria (procedemento SIA)
 • Cubrir os datos dos fomularios como se solicita na sede electrónica.
 • Achegar o formulario de solicitude debidamente cuberto xunto coa documentación establecida na base novena.
 • Se o proceso finaliza con éxito, a sede electrónica facilitará un xustificante de rexistro que acredita a presentación da solicitude.