SEDE ELECTRÓNICA
Deputación de Pontevedra
Sede Electrónica | Deputación de Pontevedra

1778537 Matrícula Escola de Cantería de Pontevedra

Prazo de resolución: 3 meses

Efectos do silencio administrativo: Non aplica

Unidade administrativa responsable: Escola de Cantería de Pontevedra

Prazos para o seu inicio e finalización: Do 13 de setembro de 2021 ata o venres 23 de setembro de 2021. O prazo permenecerá aberto no caso de existir prazas vacantes.

Persoas interesadas maiores de 16 anos

Modelo de solicitude debidamente cuberto acompañado da seguinte documentación:

12 fotografías tamaño carnet

Certificado médico

Xustificante de aboamento das taxas de matrícula (114,50 €)

As solicitudes presentaranse preferentemente por medios electrónicos a través do formulario normalizado dispoñible na sede electrónica da Deputación de Pontevedra, https://sede.depo.gal. Para a presentación das solicitudes, a sede electrónica da Deputación de Pontevedra admite os certificados electrónicos do sistema Cl@ve que contempla a utilización de sistemas de identificación baseados en claves concertadas (sistemas de usuario e contrasinal) e certificados electrónicos (incluíndo o DNI-e).

Alternativamente, poderanse presentar as solicitudes presencialmente en calquera dos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común.

  • Bases e información relacionada (https://escoladecanteria.depo.gal
  • Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións pública
  • Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases de réxime local