Sede Electrónica | Deputación de PontevedraSede Electrónica | Deputación de PontevedraSede Electrónica | Deputación de Pontevedra
Volver

1778531 Deporte Escolas

Prazo de resolución: 3 meses

Efectos do silencio administrativo: Desestimatorio

Unidade administrativa responsable: Servizo de Deportes

Prazos para o seu inicio e finalización: Do 10 setembro do 2018 ata o 31 de maio do 2019

Normativa aplicable:

  • Bases e información relacionada (https://www.depo.gal/deporte-escolas)
  • Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións
  • R.d. 887/2006, do 21 de xullo, Regulamento da Lei xeral de subvencións
  • Ordenanza xeral de subvencións da Deputación de Pontevedra
  • Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas
  • Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases de réxime local

Nenas e nenos en idade escolar

Modelo de solicitude debidamente cuberto

Formulario para solicitude presencial

As solicitudes presentaranse preferentemente por medios electrónicos a través do formulario normalizado dispoñible na sede electrónica da Deputación de Pontevedra, https://sede.depo.gal. Para a presentación das solicitudes, a sede electrónica da Deputación de Pontevedra admite os certificados electrónicos do sistema Cl@ve que contempla a utilización de sistemas de identificación baseados en claves concertadas (sistemas de usuario e contrasinal) e certificados electrónicos (incluíndo o DNI-e).

Alternativamente, poderanse presentar as solicitudes presencialmente en calquera dos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común.


Volver
SEDE ELECTRÓNICA
Deputación de Pontevedra