SEDE ELECTRÓNICA
Deputación de Pontevedra
Sede Electrónica | Deputación de Pontevedra

1523351 Plan Revitaliza

Prazo de resolución: 6 meses

Efectos do silencio administrativo: Desestimatorio

Unidade administrativa responsable: Servizo de Asistencia Intermunicipal SAIM

Prazos para o seu inicio e finalización: tres meses

Normativa aplicable:

  • Bases reguladoras
  • Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvención
  • R.d. 887/2006, do 21 de xullo, Regulamento da Lei xeral de subvención
  • Ordenanza xeral de subvencións da Deputación de Pontevedr
  • Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións pública
  • Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases de réxime local

Poderán presentar as solicitudes os concellos cun censo de poboación inferior aos 50.000 habitantes, ben individualmente ou agrupados, para as actuacións necesarias para cambiar o actual sistema por outro baseado na compostaxe.

Poderán acollerse a estas axudas os concellos que no momento de finalización do prazo de presentación de instancias estean adheridos ao Plan Revitaliza da Deputación de Pontevedra de acordo co protocolo publicado no BOPPO núm. 199, do 18 de outubro de 2016, adhesión que se pode facer simultaneamente con esta convocatoria.

As solicitudes para a liña 2 só poderán realizarse asociadas á solicitude da liña 1, ou ben coa elaboración municipal dun plan de recollida e tratamento de residuos domiciliarios que responda aos criterios do Plan Compost Revitaliza, baseado na compostaxe e que fixe obxectivos de tratamento da FORM en consonancia cos compromisos de adhesión a este Plan.

Documentación

As solicitudes presentaranse obrigatoriamente por medios electrónicos a través do formulario normalizado dispoñible na sede electrónica da Deputación de Pontevedra, https://sede.depo.gal.

Para a presentación das solicitudes, a sede electrónica da Deputación de Pontevedra admite os certificados electrónicos do sistema Cl@ve que contempla a utilización de sistemas de identificación baseados en claves concertadas (sistemas de usuario e contrasinal) e certificados electrónicos (incluíndo o DNI-e).