SEDE ELECTRÓNICA
Deputación de Pontevedra
Sede Electrónica | Deputación de Pontevedra
Notificación

Amplíanse os prazos de presentación de solicitudes dos procedementos de "O teu primeiro emprego" tanto en ONGs como en corporacións sectoriais ata o 15 de Abril do 2021 por unha incidencia no servizo de cl@ve.

288327 Subvencións a concellos destinadas a la mellora dos montes mediante a creación de parques forestais

Concesión das subvencións dirixidas á elaboración de proxectos de parques forestais e a súa execución na provincia de Pontevedra, segundo os principios de obxectividade e concorrencia competitiva.

Será obxecto de subvención as accións para apoiar os concellos en proxectos destinados á creación de parques forestais, que teñan como obxecto:

 • Preservar, mellorar e destacar valores naturais (paisaxísticos, ambientais, edafolóxicos e forestais) e culturais
 •              Formacións arbóreas (carballeiras, soutos, fragas e outros)

                    Preservación de especies con valor ecolóxico

                    Patrimonio: xacementos arqueolóxicos (castros, mámoas, petróglifos e outros), monumentos, lugares, conxuntos, tradicións, técnicas artesanais, entre outros.

 • Medidas fronte a incendios: silvicultura preventiva, faixas de protección, devasas vexetais, puntos de auga, etc.
 • Diversificación de usos: produción de cogomelos, plantas aromáticas, silvopastoreo, aproveitamento de froitos, apicultura e outros.
 • Zonas de uso e aproveitamento para a cidadanía coma sendas peonís, miradoiros, parques, rutas, aulas de interpretación entre outros.

Prazo de resolución: 6 meses

Efectos do silencio administrativo: negativo

Unidade administrativa responsable: Servizo de Medio Ambiente

Prazos para o seu inicio e finalización: Do 28 de decembro de 2018 ata o 28 de xaneiro de 2019.

Poderán presentar as solicitudes todos os concellos da provincia de Pontevedra, individualmente ou agrupados, para os parques forestais do seu ámbito xeográfico que cumpran os seguintes requisitos:

 • Ser unha área de monte continua e coherente, cunha amplitude mínima de 30 hectáreas

Para acadar a superficie poderanse formar agrupacións de Comunidades de Montes que estean localizadas nun mesmo concello ou en concellos distintos sempre que sexan estremeiras.

 • Conservar o seu carácter forestal ou equivalente.
 • Conter valores naturais (paisaxísticos, ambientais, edafolóxicos e forestais) ou culturais a preservar e poñer en valor
Non se limita o número de solicitudes que poida realizar cada peticionario.

Modelo de solicitude debidamente cuberto acompañado de:

Para a Liña 1, redacción de proxectos:

 • Memoria escrita e gráfica asinada do ámbito para o que se pretende redactar o proxecto de parque forestal, na que se recolla a superficie do futuro parque forestal, a descrición dos valores naturais (paisaxísticos, ambientais, edafolóxicos e forestais) e culturais existentes no ámbito xeográfico abarcado e a descrición das actuacións previstas no futuro parque forestal, en base aos puntos recollidos na base cuarta da convocatoria
 • Orzamento detallado e asinado, no que figure o custo total da redacción do proxecto incluído o IVE
 • Escrito da Alcaldía no que figure a aprobación do órgano municipal competente en canto á adhesión á subvención e o compromiso de achegar a súa parte de financiamento (anexo I). Se a achega do 30 % do custo da actuación antes citada non procedera dos fondos propios do Concello senón dos da Comunidade de Montes este feito deberá quedar reflectido mediante un acordo entre ambas as entidades no que os titulares dos predios obxecto da actuación pretendida se comprometan a realizar o pagamento, mediante a transferencia, desa cantidade ás arcas do Concello
 • Escrito da Presidencia da Comunidade de Montes no que manifeste expresamente a súa vontade de permitir a integración das súas propiedades no parque forestal mantendo o seu dereito a gozar dos aproveitamentos daquelas compatibles co parque forestal (anexo II).
 • Acordo entre a Comunidade de Montes e o Concello no que se garanta expresamente o uso e aproveitamento do parque forestal para toda a cidadanía con acceso libre, salvo as restricións que se xustifiquen no proxecto presentado (anexo III

Para a Liña 2, execución de actuacións:

 • Proxecto de parque forestal asinado e das separatas que se pretenden financiar, asinadas, no seu caso
 • Orzamento detallado e asinado, no que figure o custo total da execución das actuacións contempladas no proxecto, incluído o IVE
 • Escrito da Alcaldía no que figure a aprobación do órgano municipal competente en canto á adhesión á subvención e o compromiso de achegar a súa parte de financiamento (anexo I).Se a achega do 30 % do custo da actuación antes citada non procedera dos fondos propios do Concello pero si dos fondos da Comunidade de Montes este feito deberá quedar reflectido mediante un acordo entre ambas as entidades no que os titulares dos predios obxecto da actuación pretendida se comprometan a realizar o pagamento, mediante transferencia, desa cantidade ás arcas do Concello
 • Escrito da Presidencia da Comunidade de Montes no que manifeste expresamente a súa vontade de permitir a integración das súas propiedades no parque forestal mantendo o seu dereito a gozar dos aproveitamentos daquelas compatibles co parque forestal (anexo II)
 • Copia de todos os permisos e autorizacións sectoriais solicitados en trámite ou escrito no que figure que non son necesarios
 • Acordo entre a Comunidade de Montes e o Concello no que se garante expresamente o uso e aproveitamento do parque forestal para toda a cidadanía con acceso libre, salvo as restricións que se xustifiquen no proxecto presentado (anexo III

No caso de agrupacións de concellos, ademais deberán presentar:

 • Escrito de solicitude da alcaldesa ou do alcalde co acordo de aprobación do órgano municipal competente de cada concello solicitante, segundo o convenio de colaboración subscrito ao respecto
 • Convenio de colaboración interadministrativa
 • Nomeamento dunha persoa como representante legal para estes efectos
 • Declaración de que concello vai recibir o importe da axuda e de que deberá presentar a documentación para o pagamento e a xustificación

As solicitudes presentaranse obrigatoriamente por medios electrónicos, a través do formulario normalizado dispoñible na sede electrónica da Deputación de Pontevedra, https://sede.depo.gal.

Para a presentación das solicitudes a sede electrónica da institución provincial admite os certificados electrónicos do sistema Cl@ve, que contempla a utilización de sistemas de identificación baseados en claves concertadas (sistemas de usuario e contrasinal) e certificados electrónicos (incluído o DNI-e).

Outra normativa de referencia:

 • Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas
 • Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións
 • Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases do réxime local