SEDE ELECTRÓNICA
Deputación de Pontevedra
Sede Electrónica | Deputación de PontevedraSede Electrónica | Deputación de Pontevedra

750589 Subvencións dirixidas a cooperativas agrogandeiras da provincia de Pontevedra para investimentos

Subvencións ás cooperativas da provincia de Pontevedra que outorgue a Deputación, segundo os principios de obxectividade e concorrencia competitiva.

Actuacións susceptibles de axuda:

As accións que apoien as entidades agrogandeiras en proxectos destinados á recuperación posta en valor dos recursos agrarios endóxenos de carácter agrícola e gandeiro que teñan como obxecto:

a) A comercialización, transformación e valorización das producións

b) A formación técnica e o asesoramento para o desenvolvemento de proxectos de investigación e innovación tecnolóxica

c) A posta en uso das novas tecnoloxías, as enerxías renovables e o aforro enerxético

d) Investimentos para mellorar os servizos prestados pola cooperativa:

  • Axudas para a adquisición de terreos para o aumento da base territorial das instalacións cooperativistas
  • Axudas para investimentos en maquinaria agrícola, obras, construcións, equipamentos, instalacións, reparacións en edificios e accesos a estes
  • Axudas para a adquisición de equipos e sistemas informáticos, mobiliario e outros investimentos que sirvan para mellorar os servizos prestados por estas entidades
  • As axudas para maquinaria agrícola non serán compatibles con outras axudas para o mesmo fin.

Prazo de resolución: 6 meses

Efectos do silencio administrativo: negativo

Unidade administrativa responsable: Servizo de Medio Ambiente

Prazos para o seu inicio e finalización: Do 28 de febreiro de 2019 ata o 29 de marzo de 2019.

Poderán solicitar estas axudas as confrarías de pescadoras e pescadores, a  Federación Provincial de Confrarías e as agrupacións de mariscadoras da provincia de Pontevedra que reúnan os seguintes requisitos:

a) Estar legalmente constituídas

b) Desenvolver as súas actividades no ámbito territorial da provincia de Pontevedra

As entidades solicitantes deberán achegar coa solicitude a seguinte documentación:

a) Copia dos estatutos da entidade

b) Memoria descritiva do investimento que se realice na que se especifiquen as características técnicas dos equipamentos, obras, estudos técnicos e mobiliario, entre outros. Para as obras presentarase o seu orzamento técnico coas unidades de obra desagregadas e o seu prezo unitario

c) Orzamento asinado e detallado da actividade ou investimento que se vai realizar

d) Resumo do balance anual de perdas e ganancias da cooperativa

e) Cando o importe do gasto subvencionable supere a contía de corenta mil (40.000,00) euros, no suposto de execución de obras, ou de quince mil (15.000,00) euros, no caso de subministracións de bens de equipo, a entidade beneficiaria deberá solicitar, como mínimo, tres ofertas de diferentes empresas provedoras con carácter previo á contratación do compromiso para a prestación do servizo ou a entrega do ben, salvo que o gasto se realizase con anterioridade á solicitude da axuda (artigo 31.3 da LXS). Esta situación deberase acreditar no expediente da subvención concedida

f) Declaración responsable da entidade na que figuren os datos das novas persoas empregadas, en caso de creación de postos de traballo (gasto non subvencionable, só a efectos de valoración de solicitudes)

Documentación específica por tipo de actuación:

a) Para todas as actuacións

— Memoria explicativa, que conterá:

  • Breve descrición do investimento que se vai realizar, que permitirá comprobar que é subvencionable nesta convocatoria
  • Calendario de realización do investimento durante o ano 2019
  • Número de postos de traballo que se crean, no seu caso

— Compromiso de manter a adscrición dos bens aos fins que motivaron a concesión da subvención: por un prazo mínimo de cinco anos no caso de bens inscribibles nun rexistro público e de dous anos para o resto de bens inventariables

b) En caso de realización de obras

— Resumo do orzamento de execución por capítulos ou memoria valorada

Na xustificación do gasto, de ser legalmente necesario, requirirase a achega do proxecto técnico

— Acreditación da titularidade do ben sobre o que se vai realizar o investimento ou o acordo de cesión, no seu caso

— Compromiso de solicitar a licenza ou as autorizacións preceptivas

En caso de que as obras superen os 50.000,00 € presentarase unha reportaxe fotográfica do estado actual, segundo o establecido no artigo 15.5 da Ordenanza xeral de subvencións da Deputación

c) En caso de adquisición de terras

— Acreditación da adquisición presentando unha copia compulsada do documento de compra

As solicitudes presentaranse obrigatoriamente por vía electrónica a través do formulario normalizado dispoñible na Sede electrónica da Deputación de Pontevedra, https://sede.depo.gal.

Para a presentación das solicitudes a sede electrónica da institución provincial admite os certificados electrónicos do sistema Cl@ve, que contempla a utilización de sistemas de identificación baseados en claves concertadas (sistemas de usuario e contrasinal) e certificados electrónicos (incluído o DNI-e).

Outra normativa de referencia:

  • Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas
  • Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións
  • Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases do réxime local

Volver