Sede Electrónica | Deputación de PontevedraSede Electrónica | Deputación de PontevedraSede Electrónica | Deputación de Pontevedra
Volver
Rexistro electrónico

1017573 Asistencia xurídica e técnica aos Concellos da provincia de Pontevedra

Obxecto: solicitude de asistencia xurídica e técnica á Deputación Provincial de Pontevedra por parte dos concellos:

  • Informe xurídico/técnico
  • Designación de persoal para formar parte das mesas de contratación
  • Valoración dos criterios subxectivos que dependen dun xuízo de valor en expedientes de contratación
  • Designación de persoal para formar parte dun tribunal de selección de persoal
  • Designación de persoal para a sinatura de actas de recepción de obras
  • Outros

Prazo para a presentación das solicitudes: aberto de forma permanente.

Unidade administrativa responsable: Servizo de Asistencia Intermunicipal.

Normativa aplicable: artigo 36 da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases do réxime local, artigo 30 do Real decreto lexislativo 781/1986, de 18 de abril, polo que se aproba o Texto refundido das disposicións legais vixentes en materia de réxime local e artigos 109, 113, 114 e 115 da Lei 5/1997, de 22 de xullo, de Administración local de Galicia.

Concellos da provincia de Pontevedra.

A presentación da solicitude derivada deste procedemento poderase realizar en liña na sede electrónica da Deputación de Pontevedra.

Modelo de solicitude debidamente cuberto, asinado pola alcaldesa ou alcalde, acompañado da documentación necesaria para a emisión dos correspondentes informes e a designación de persoal.


Volver
Rexistro electrónico
SEDE ELECTRÓNICA
Deputación de Pontevedra