SEDE ELECTRÓNICA
Deputación de Pontevedra
Sede Electrónica | Deputación de PontevedraSede Electrónica | Deputación de Pontevedra

760769 Solicitude de información, queixas e suxestións

Os cidadáns e as institucións públicas ou privadas teñen dereito a presentar suxestións relativas á creación, ampliación ou mellora dos servizos prestados pola Deputación de Pontevedra e queixas por tardanzas, desatencións ou calquera outra anomalía no funcionamento dos mencionados servizos.

Ademais, a cidadanía ten dereito a acceder a toda información pública, calquera que sexa o seu formato ou soporte, en poder da Administración provincial e que fose elaborada ou adquirida no exercicio das súas funcións.

Prazo de resolución: 3 meses

Efectos do silencio administrativo: Desestimatorio

Unidade administrativa responsable: Secretaría xeral da Deputación de Pontevedra

Prazos para o seu inicio e finalización: Aberto todo o ano

Normativa aplicable:

  • Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno
  • Lei 39/2015, de 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas
  • Lei 19/2013, de 9 de decembro, de transparencia, acceso á información pública e bo goberno

Todas as persoas físicas ou xurídicas que queiran realizar unha queixa, suxestión ou petición de información pública

Modelo de solicitude debidamente cuberto

A presentación deste procedemento poderase realizar en liña na sede electrónica da Deputación.