SEDE ELECTRÓNICA
Deputación de Pontevedra
Sede Electrónica | Deputación de PontevedraSede Electrónica | Deputación de Pontevedra

760768 Instancia xenérica

Presentación de solicitudes, escritos ou comunicacións que non conten cun modelo electrónico normalizado.

Prazo de resolución: 3 meses

Efectos do silencio administrativo: Desestimatorio

Unidade administrativa responsable: Secretaría xeral da Deputación de Pontevedra

Prazos para o seu inicio e finalización: Aberto todo o ano

Poderán facer uso deste formulario os suxeitos obrigados a relacionarse por medios electrónicos coas administracións públicas, de acordo co artigo 14 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, así como as persoas físicas que non estando obrigadas a relacionarse electronicamente, elixan empregar esta vía.

Modelo de solicitude debidamente cuberto

A presentación deste procedemento poderase realizar en liña na sede electrónica da Deputación de Pontevedra

Normativa aplicable:

  • Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas
  • Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases de réxime local