SEDE ELECTRÓNICA
Deputación de Pontevedra
Sede Electrónica | Deputación de Pontevedra

687911 Dinamización lingüística, dirixidas aos concellos e outras entidades locais da provincia de Pontevedra

Concesión de subvencións aos concellos da provincia e outras entidades locais de Pontevedra para:

a) Creación ou mantemento dos servizos de normalización lingüística.

b) Promoción e desenvolvemento de programas de dinamización da lingua galega en concellos ou entidades locais menores da provincia que non as soliciten para o servizo de normalización lingüística.

A concesión das axudas efectuarase mediante o procedemento de concorrencia non competitiva.

Prazo de resolución: 6 meses

Efectos do silencio administrativo: negativo

Unidade administrativa responsable: Servizo de Cultura e Lingua

Prazos para o seu inicio e finalización: Do 10 de xaneiro de 2019 ata o 8 de febreiro de 2019.

Poderán solicitar estas subvencións os concellos, as agrupacións de concellos ou as entidades locais menores da provincia de Pontevedra, de ata un máximo de 50.000 habitantes, que conten cun servizo de normalización lingüística, que pretendan crealo, ou que, carecendo del, realicen programas de dinamización da lingua galega.

Modelo de solicitude debidamente cuberto acompañado de:

a) Memoria explicativa, asinada pola persoa solicitante, segundo o caso:

— Do servizo de normalización lingüística, na que se indique o persoal contratado e o seu perfil técnico (titulación)

— Dos proxectos para a promoción e o desenvolvemento de programas de dinamización, previstos para o ano 2019, coa que deberán presentar:

  • A Ordenanza ou Regulamento de uso da lingua galega no concello aprobada polo Pleno da Corporación ou o compromiso da súa aprobación no ano 2019 para aqueles concellos que non teñan acreditada a súa presentación
  • Unha proposta detallada que contemple todas as actuacións e as accións transversais para o ano 2019 en cada unha das áreas de goberno. Esta deberá incidir obrigatoriamente en, polo menos, tres dos seguintes eidos, de cara a reforzar a presenza do galego neles:

— Ensino: primando a colaboración cos equipos de normalización dos centros educativos

— Comercio e industria: promovendo o uso do galego nas actividades comerciais ou industriais

— Tecnoloxías da información e da comunicación: primando a consecución do dominio .gal. No caso dos soportes tradicionais deberán incluírse, ademais da edición do 100 % en lingua galega, outras cuestións relativas á lingua, coma a toponimia ou a sociolingüística. Tamén serán subvencionables as ferramentas adquiridas para que o funcionariado mellore as súas competencias lingüísticas

— Turismo: destinadas á promoción turística a nivel galego, nacional e internacional, poñendo de relevo a relación cos países lusófonos

— Premios e distincións desde os concellos: ao labor de fomento do galego entre persoas e colectivos veciñais, deportivos, culturais e ambientais. Apoio á creación en lingua galega, priorizando os eidos onde estea menos presente. Neste caso tamén será subvencionable a edición ou compra de materiais destinados a tal fin

— Urbanismo e medio natural: adecuación e adaptación da sinalización de elementos urbanos e naturais á toponimia oficial

— Benestar social e igualdade: accións encamiñadas á dinamización do galego en colectivos coma a mocidade, as persoas maiores e as mulleres, ademais daqueles que se atopen en risco de exclusión social

b) Orzamento de gastos, total e desagregado (coas cantidades, os prezos unitarios e o IVE detallado) previsto para a realización das accións para as que se solicita a axuda, asinado pola persoa solicitante.

Non serán subvencionables os proxectos cun orzamento inferior a tres mil (3.000,00) euros.

c) As agrupacións de concellos que se constitúan para a creación ou mantemento en común deste servizo presentarán:

— O acordo de solicitude da agrupación de concellos

— O nomeamento dunha persoa como representante legal para estes efectos

— Unha declaración na que se indique que concello vai recibir o importe da axuda e da documentación que deberá presentar para o pagamento e xustificación

As solicitudes presentaranse obrigatoriamente por medios electrónicos, a través do formulario normalizado dispoñible na sede electrónica da Deputación de Pontevedra, https://sede.depo.gal.

Para a presentación das solicitudes a sede electrónica da institución provincial admite os certificados electrónicos do sistema Cl@ve, que contempla a utilización de sistemas de identificación baseados en claves concertadas (sistemas de usuario e contrasinal) e certificados electrónicos (incluído o DNI-e).

Outra normativa de referencia:

  • Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas
  • Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións
  • Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases do réxime local