SEDE ELECTRÓNICA
Deputación de Pontevedra
Sede Electrónica | Deputación de Pontevedra

2085656 Subvencións para edicións no servizo de Patrimonio Documental e Bibliográfico da Deputación de Pontevedra

Subvencións destinadas á edición en formato papel e a edicións audiovisuais, mixtas e noutros formatos especiais coma braille, que se editen durante o período comprendido entre o 1 de xaneiro e o 31 de decembro de 2021, coa finalidade de colaborar na difusión de traballos en lingua galega considerados de interese para a permanencia, o recoñecemento e a identidade da cultura galega a través do tempo.

Non serán obxecto de subvención e, polo tanto, quedan excluídas desta convocatoria as reedicións de calquera tipo de obra editada anteriormente.

Prazo de resolución: 6 meses

Efectos do silencio administrativo: negativo

Unidade administrativa responsable: Servizo de Patrimonio Documental e Bibliográfico

Prazos para o seu inicio e finalización: Do 30 de marzo de 2021 ata o 29 de abril de 2021

Poderán solicitar estas subvencións as entidades xurídicas, colectivos ou particulares que reúnan os seguintes requisitos:

 1. Carecer de fins de lucro
 2. Ter domicilio social no ámbito territorial da provincia de Pontevedra ou excepcionalmente fóra deste sempre que traten sobre temas de interese para a provincia
 3. Non incorrer en ningún dos supostos de prohibición para a percepción de axudas ou subvencións públicas, de acordo co especificado no artigo 13 da Lei 38/2003, de 17 de novembro, xeral de subvencións (LXS)
 4. Estar ao corrente coas obrigas tributarias, coa Seguridade Social e coa Xunta de Galicia e non ter débedas pendentes de pagamento coa Deputación
 5. Non ter obrigas nin xustificacións pendentes derivadas de subvencións concedidas pola Deputación

As persoas interesadas deberán achegar coa solicitude a seguinte documentación:

 1. Acreditación de representación no caso de actuar por medio dunha ou dun representante.
 2. Orzamento asinado de gastos e ingresos desagregado e totalizado (que inclúa as cantidades, os prezos unitarios e o IVE individualizado).
 3. Memoria explicativa do proxecto obxecto da subvención na que a persoa solicitante detalle, de forma clara e veraz, o cumprimento dos criterios establecidos na base décimo terceira da convocatoria, para que estes poidan ser valorados pola comisión de valoración. A citada memoria, cunha extensión de entre 1 e 3 páxinas, deberá ir asinada e acompañada dunha copia definitiva da publicación orixinal en lingua galega, premaquetada en formato papel ou audiovisual, xunto con fotografías e ilustracións. No caso das videogravacións deberá incluír unha sinopse ou guión e un storyboard ou dossier gráfico secuencial. A memoria explicativa deberá indicar, así mesmo, a modalidade e o xénero que se vai publicar, o público obxectivo potencial ao que vai dirixido e as intencións de promoción e difusión para valorar o impacto da publicación subvencionada na provincia, así como os medios técnicos para a súa elaboración e distribución.
 4. Copias dos estatutos, no caso de que as persoas solicitantes teñan a consideración de persoa xurídica.

As persoas interesadas poderán presentar unha única solicitude a esta convocatoria, na que deberán indicar a modalidade concreta e a categoría na que participan.

As solicitudes presentaranse preferiblemente por vía electrónica a través do formulario normalizado dispoñible na Sede electrónica da Deputación de Pontevedra, (https://sede.depo.gal).

Para a presentación das solicitudes a Sede electrónica da Deputación de Pontevedra admite os certificados electrónicos do sistema Cl@ve, que contempla a utilización de sistemas de identificación baseados en claves concertadas (sistemas de usuario e contrasinal) e certificados electrónicos (incluído o DNIe).

As persoas interesadas non obrigadas á presentación electrónica, opcionalmente, poderán presentar as solicitudes presencialmente en calquera dos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común, utilizando o formulario normalizado dispoñible a través da Sede electrónica da Deputación de Pontevedra, que, unha vez cuberto, xerará a solicitude en PDF, que deberá ser impresa e asinada para a súa presentación presencial.

Outra normativa de referencia:

 • Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións
 • Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas
 • Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases do réxime local
 • Ordenanza xeral de subvencións da Deputación