SEDE ELECTRÓNICA
Deputación de Pontevedra
Sede Electrónica | Deputación de Pontevedra

2085919 Concesión de bolsas para os deportistas de alto nivel (DEPO_DAN) e deportistas promesa (DEPO_PROMESA) da provincia de Pontevedra

Concesión de bolsas destinadas a apoiar as e os deportistas que compiten de maneira individual ou por parellas, da provincia de Pontevedra, e que obtivesen o recoñecemento como DEPO-DAN ou DEPO-PROMESA na lista de persoas deportistas recoñecidas e non recoñecidas nas categorías DEPO-DAN e DEPO-PROMESA publicada no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra (BOPPO) núm. 51 do 13 de marzo de 2019.

As bolsas destinaranse a apoiar e posibilitar a súa participación nas competicións internacionais e nacionais para o ano 2019 e así axudarlles na consecución dos logros que lles permitan acadar a súas futuras metas deportivas.

Prazo de resolución: 6 meses

Efectos do silencio administrativo: negativo

Unidade administrativa responsable: Servizo de Deportes

Prazos para o seu inicio e finalización: Do 20 de maio de 2019 ata o 7 de xuño de 2019

Poderán beneficiarse desta convocatoria as e os deportistas que cumpran os seguintes requisitos:

  1. Ter o recoñecemento da Deputación Provincial de Pontevedra como DEPO-DAN ou DEPO-PROMESA no ano 2019
  2. Estar en posesión dunha licenza deportiva vixente no ano 2019
  3. Non estar cumprindo ningunha sanción disciplinaria ou administrativa en materia deportiva de carácter grave ou moi grave

Non poderán obter a condición de persoas beneficiarias as e os solicitantes nos que concorra algunha das circunstancias previstas no artigo 10.2 da Lei 9/2007, de 13 de xuño, de subvencións de Galicia (LSG).

As persoas interesadas deberán achegar:

  • Solicitude normalizada (Anexo I)
  • Certificado deportivo emitido polas federacións correspondentes no que se certifique a participación e clasificación na proba deportiva correspondente (Anexo II)

As solicitudes deberán realizarse preferentemente por medios electrónicos, a través do formulario normalizado dispoñible na sede electrónica da Deputación de Pontevedra (https://sede.depo.gal).

Tamén poderán presentarse presencialmente en calquera dos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común.

Para a presentación das solicitudes a sede electrónica da Deputación de Pontevedra admite os certificados electrónicos do sistema Cl@ve que contempla a utilización de sistemas de identificación baseados en claves concertadas (sistemas de usuario e contrasinal) e certificados electrónicos (incluído o DNIe).

Outra normativa de referencia:

  • Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas
  • Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións
  • Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases do réxime local