SEDE ELECTRÓNICA
Deputación de Pontevedra
Sede Electrónica | Deputación de Pontevedra

1998024 Subvencións a clubs deportivos sen ánimo de lucro que participen en competicións de ámbito nacional

Subvencións destinadas ao apoio a clubs deportivos federados da provincia de Pontevedra que participen en categoría nacional na temporada 2020-2021 e, no caso dos clubs que participen en competicións de ano natural, da temporada 2021.

Esta convocatoria é incompatible con outras liñas de subvención da Deputación de Pontevedra (deporte federado de ámbito inferior a nacional, de ámbito náutico e elite) que fagan fronte aos mesmos gastos subvencionados a través desta convocatoria.

Para estas bases realizouse un estudo en colaboración coas federacións autonómicas e nacionais co fin de elaborar unha lista de competicións de ámbito nacional segundo cada modalidade deportiva, no que se establecen os requisitos mínimos necesarios para optar a esta subvención:

 • Atletismo: competir en 1.ª división masculina ou feminina
 • Bádminton: competir en 1.ª división nacional
 • Baloncesto: competir en LEB Prata, en Liga Feminina 2, en Liga EBA A ou en 1.ª división feminina
 • Balonmán: competir en 1.ª división nacional masculina ou en división de honra prata masculina ou feminina
 • Béisbol: competir en 1.ª división
 • Birlos: competir na división de honra da liga Nacional de Bowling
 • Fútbol: competir en 3 .ª división masculina, 1.ª división nacional feminina ou división de honra xuvenil masculina
 • Fútbol sala: competir en 3 .ª división nacional masculina, 2.ª división B masculina ou 2.ª división feminina
 • Orientación: competir en 1.ª división da Liga Española de Orientación a Pé
 • Rugby: competir en división de honra B
 • Tenis de mesa: competir en 1.ª división masculina ou feminina ou en división de honra masculina ou feminina
 • Voleibol: competir en Superliga
 • Ximnasia rítmica: competir en 3.ª división da Liga Iberdrola GR
 • Ciclismo: os clubs de ámbito nacional deberán ter dado de alta o equipo na Real Federación Española de Ciclismo (elite, sub-23 ou júnior) ou na Unión Ciclista Internacional (UCI).
 • Os clubs elite, sub-23 ou júnior deberán participar nun mínimo de 5 probas puntuables para as copas, ligas ou clasificación do calendario nacional. Os clubs da UCI deberán participar nun mínimo de 5 probas do calendario UCI (no caso de que as competicións se cancelen debido á actual pandemia sanitaria, o servizo instrutor poderá variar o número de probas necesarias para o ámbito nacional)
 • Judo: participar en competicións de ámbito nacional ou internacional, como mínimo cun equipo de categoría sénior, e realizar desprazamentos fóra da comunidade autónoma de máis de 7.500 km durante toda a temporada
 • Outras modalidades: de maneira xenérica, nas modalidades non recollidas anteriormente, competir no ámbito nacional dentro da modalidade deportiva pertinente, como mínimo cun equipo de categoría sénior, e realizar desprazamentos fóra da comunidade autónoma e dentro do ámbito estatal de máis de 7.500 km durante a temporada. Nestes dous últimos casos os clubs terán que presentar un documento da federación pertinente no que se certifique a categoría nacional do equipo sénior e as probas do calendario oficial de competición ás que poden asistir (no caso de que as competicións se cancelen debido á actual pandemia sanitaria, o servizo instrutor poderá variar o número de quilómetros necesarios para o ámbito nacional).

Con carácter excepcional, poderase valorar algunha competición de carácter nacional que non apareza na lista anterior, e incluíla noutras modalidades, previo estudo por parte do servizo instrutor para a súa comprobación e validación.

Prazo de resolución: 6 meses

Efectos do silencio administrativo: negativo

Unidade administrativa responsable: Servizo de Deportes

Prazos para o seu inicio e finalización: Do 18 de febreiro de 2021 ata o 10 de marzo de 2021

Poderán optar a estas subvencións os clubs deportivos federados que, ademais de cumprir os requisitos estipulados na base primeira, cumpran os seguintes:

 • Carecer de fins de lucro
 • Estar ao corrente das obrigas tributarias coa Axencia Estatal Tributaria, coa Facenda galega, coa Seguridade Social e coa Deputación, e non ter obrigas ou incumprimentos pendentes, de calquera tipo e non só económicos, coa Deputación
 • Estar inscritos no Rexistro de entidades deportivas da Secretaría Xeral para o Deporte no ámbito territorial da provincia de Pontevedra
 • A modalidade practicada polos clubs deportivos federados debe estar implantada na provincia de Pontevedra
 • Non estar incursos en ningún dos supostos de incapacidade ou incompatibilidade para a percepción de axudas ou subvencións públicas nin en ningunha das prohibicións para percibir subvencións recollida na lei

Non poderán beneficiarse destas subvencións os clubs deportivos que teñan pendentes de xustificar subvencións concedidas no ano 2020 para o mesmo programa.

- Documentación obrigatoria a anexar (*)

 •  Titulacións das adestradoras e adestradores con licenza indicada no certificado federativo: para que as licenzas das adestradoras/é sexan válidas deberán acompañarse das súas titulacións pertinentes.
 •  Certificación expedida pola federación correspondente na que se detallen os criterios de valoración específicos e previstos na base decimosegunda (licenzas), e na que se certifique que o club compite en ámbito nacional cumprindo os requisitos da base primeira, segundo o modelo previsto no anexo II. Excepcionalmente, aqueles clubs de modalidades deportivas que se desenvolvan durante o ano natural deberán presentar o certificado da federación correspondente ao ano 2021. No caso de que non se poida presentar devandito certificado, a persoa representante legal do club deberá achegar unha declaración xurada cos datos requiridos na base decimosegunda desta convocatoria para competir no referido ano e no momento da xustificación deberá presentar inescusablemente o certificado da federación correspondente.

- Documentación opcional a anexar

 •  Na modalidade de ciclismo os clubs terán que presentar unha declaración na que certifiquen que van participar como mínimo en 5 probas puntuables para as copas, ligas ou ránquines do calendario nacional no caso de clubs elite, sub-23 ou júnior, ou nun mínimo de 5 probas do calendario UCI no caso dos clubs UCI, segundo o modelo previsto no anexo III. Deberase participar con licenzas e equipos dados de alta como tales na federación galega ou española de ciclismo. No momento da xustificación terán que presentar un certificado expedido pola federación correspondente no que se acredite a asistencia a ese mínimo de 5 probas cos seus equipos dados de alta correctamente.
 •  No caso de judo e doutras modalidades, para poder solicitar a subvención as entidades solicitantes deberán acreditar estes dous documentos: 1) Calendario de competición oficial 2) Anexo IV: declaración do club dos desprazamentos a competicións oficiais federadas fose da comunidade autónoma cun mínimo de 7.500 km, así como do número de persoas desprazadas.

As solicitudes presentaranse obrigatoriamente por vía electrónica a través do formulario normalizado dispoñible na Sede electrónica da Deputación de Pontevedra (https://sede.depo.gal) de acordo co establecido no artigo 14.2 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas (LPACAP).

Se a solicitude se presenta de forma presencial requiriráselle que a emende mediante a súa presentación electrónica. Para este efecto, considerarase como data de presentación da solicitude aquela na que se realizase a emenda.

Para a presentación das solicitudes a Sede electrónica da Deputación de Pontevedra admite os certificados electrónicos do sistema Cl@ve, que contempla a utilización de sistemas de identificación baseados en claves concertadas (sistemas de usuario e contrasinal) e certificados electrónicos (incluído o DNIe).

Cada club poderá presentar unha única solicitude dunha modalidade deportiva concreta.

Outra normativa de referencia

 • Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.
 • Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións.
 • Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases do réxime local.