SEDE ELECTRÓNICA
Deputación de Pontevedra
Sede Electrónica | Deputación de Pontevedra

1993137 Préstamos sen xuros a municipios da provincia de Pontevedra

A concesión de préstamos sen xuros a longo prazo destinados a financiar os investimentos dos concellos que reúnan os requisitos e as condicións establecidos nelas e, excepcionalmente, a concesión de préstamos a curto prazo con destino ao financiamento de operacións de tesourería.

Con cargo a este programa pódense conceder préstamos sen xuros para as seguintes finalidades:

• Liña 1. Investimentos: con carácter preferente, con destino ao financiamento de investimentos, que serán as obras, as subministracións, a compra de bens inmobles e a propiedade inmaterial (planeamento urbanístico e estudos de planificación estratéxica), incluídos en plans ou en convenios da Deputación; en programas financiados con fondos FEDER ou con outros fondos comunitarios; en plans ou programas cofinanciados pola Administración do Estado ou pola Comunidade Autónoma e para o resto de investimentos en obras e servizos municipais.

• Liña 2. Operacións de tesourería: con carácter excepcional para facer fronte a necesidades urxentes ou desfases transitorios, previo informe dos servizos de Cooperación e de Intervención da Deputación, cando o considere así o órgano competente para conceder.

Prazo de resolución: 6 meses

Efectos do silencio administrativo: negativo

Unidade administrativa responsable: Servizo de Cooperación

Prazos para o seu inicio e finalización: Do 15 de xaneiro de 2019 ata o 11 de febreiro de 2019.

Poderán presentar solicitudes os concellos da provincia de Pontevedra cunha poboación inferior a 50.000 habitantes, de acordo co último padrón ou actualización publicados polo INE.

Ademais, os concellos solicitantes deben cumprir os seguintes requisitos:

 • Ter aprobado o orzamento para o exercicio corrente ou, no caso de prórroga, cumprir co previsto no artigo 50 do TRLRFL.
 • Cumprir co previsto nos artigos 51, 52, 53 e seguintes do TRLRFL no relativo á concertación de operacións de crédito.
 • Non ter pendentes de pagamento cotas de amortización de préstamos contraídos coa Deputación.

Os concellos interesados achegarán coa solicitude a seguinte documentación:

LIÑA 1

 • Proxecto do investimento que se vai realizar ou memoria valorada que inclúa un orzamento detallado, segundo o previsto no punto noveno das bases reguladoras
 • No caso de subministracións deberase remitir un prego de prescricións técnicas que deberá incluír, cando menos, unha memoria descritiva do obxecto e un orzamento desagregado, segundo o previsto no punto noveno das bases reguladoras
 • Certificación do concello solicitante, co alcance previsto punto noveno das bases reguladoras
 • Certificado de ter pagadas as cotas de amortización vencidas de préstamos contraídos coa Deputación e, no caso de que algunha delas venza antes da sesión de concesión do préstamo, o compromiso de proceder ó seu pagamento sen exceder esa data
 • Certificado do esforzo fiscal, do número de habitantes e de ter o orzamento municipal aprobado para o exercicio corrente ou, no seu defecto, de telo prorrogado de acordo co previsto no artigo 50 do TRLRFL
 • Certificado sobre o aforro neto, de acordo coa última liquidación do orzamento, e sobre a débeda viva pendente de amortizar na data de presentación da solicitude
 • Compromiso, de ser necesario, de comunicarlle ou solicitarlle autorización para a concertación operación de crédito ao órgano que exerce a tutela financeira , así como calquera outro requisito establecido na normativa reguladora das operacións de crédito no ámbito local

LIÑA 2

 • Breve memoria explicativa da necesidade do préstamo
 • Certificación do concello solicitante, co alcance previsto punto noveno das bases reguladoras
 • Certificado de ter pagadas as cotas de amortización dos préstamos contraídos coa Deputación e, no caso de que algunha delas venza antes da sesión de concesión do préstamo, o compromiso de proceder ó seu pagamento sen exceder esa data
 • Certificado do esforzo fiscal, do número de habitantes e de ter o orzamento municipal aprobado para o exercicio corrente ou, no seu defecto, de telo prorrogado de acordo co previsto no artigo 50 do TRLRFL
 • Certificado sobre o aforro neto, de acordo coa última liquidación do orzamento, e sobre a débeda viva pendente de amortizar na data de presentación da solicitude
 • Compromiso, de ser necesario, de comunicarlle ou solicitarlle autorización para a concertación operación de crédito ao órgano que exerce a tutela financeira , así como calquera outro requisito establecido na normativa reguladora das operacións de crédito no ámbito local

As solicitudes presentaranse obrigatoriamente por vía electrónica a través do formulario normalizado dispoñible na Sede electrónica da Deputación de Pontevedra, https://sede.depo.gal.

Para a presentación das solicitudes a sede electrónica da institución provincial admite os certificados electrónicos do sistema Cl@ve, que contempla a utilización de sistemas de identificación baseados en claves concertadas (sistemas de usuario e contrasinal) e certificados electrónicos (incluído o DNI-e).

Bases (enlace as bases)

Outra normativa de referencia:

 • Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas
 • Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións
 • Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases do réxime local