SEDE ELECTRÓNICA
Deputación de Pontevedra
Sede Electrónica | Deputación de Pontevedra

613835 Solicitude de participación no programa “Depotermal”

A Deputación de Pontevedra, a través do Servizo de Cohesión Social e Xuventude, convoca a cuarta edición do plan “Depotermal”.

Trátase dun plan cun claro obxectivo social, xa que lles facilita o acceso ao turismo de saúde a persoas que doutro modo non poderían beneficiarse da súa dobre función —como período de vacacións e tamén como tratamento sanitario—.

Así mesmo, tamén pretende ser un plan dinamizador da economía da provincia, co que se impulsen a creación e o mantemento de postos de traballo no sector turístico durante os períodos de menor actividade ao desestacionalizar a demanda.

Depotermal ten por finalidade fomentar o envellecemento activo e mellorar a calidade de vida das persoas, establecendo novas relacións sociais e favorecendo a participación en actividades que melloren o seu estado anímico, por medio de movementos de participación e cooperación social que promovan espazos de encontro e intercambio de experiencias co fin de evitar o illamento e as situacións de soidade que poidan levar á vulnerabilidade.

Prazo de resolución: 3 meses

Efectos do silencio administrativo: negativo

Unidade administrativa responsable: Servizo de Cohesión Social e Xuventude

Prazos para o seu inicio e finalización: Do 12 de marzo de 2020 ata o 14 de abril de 2020. Acórdase a terminación por imposibilidade sobrevida deste programa cuxa realización devén en imposible no novo marco derivado da COVID-19.

Poderán beneficiarse do plan termal as persoas empadroadas na provincia de Pontevedra que non padezan ningunha enfermidade ou patoloxía incompatible coa actividade do plan e que cumpran algún dos seguintes requisitos:

 1. Nacer antes do 1 de xaneiro de 1970
 2. No caso de nacer o 1 de xaneiro de 1970 ou nunha data posterior, ter a condición de pensionista polos conceptos de xubilación, invalidez, viuvez ou outras pensións, para o que se deberá achegar unha fotocopia do certificado correspondente
 3. No caso de nacer o 1 de xaneiro de 1970 ou nunha data posterior, ter recoñecido un grao de discapacidade igual ou superior ao 65 %, o que se acreditará coa tarxeta ou certificado de recoñecemento do grao de discapacidade
 4. Precisar dun respiro familiar, o que se acreditará mediante o modelo de informe da traballadora ou traballador social dos servizos sociais comunitarios básicos

No caso de persoas que desexen participar no plan de forma conxunta é preciso que as dúas cumpran os requisitos esixidos nestas bases.

As persoas beneficiarias deben reunir ademais os seguintes requisitos:

 1. Non padecer alteracións de comportamento que poidan perturbar a normal convivencia nos establecementos nin enfermidades con risco de contaxio
 2. Poder valerse de maneira autónoma para as actividades da vida diaria
 3. No caso de persoas con discapacidade, non ter recoñecida a necesidade de asistencia dunha terceira persoa

As persoas interesadas deberán achegar xunto coa solicitude a seguinte documentación, segundo corresponda:

 • Informe da traballadora ou traballador social dos servizos sociais comunitarios básicos para xustificar a condición de persoa beneficiaria do respiro familiar; tal situación quedará reflectida no modelo (anexo V)
 • No caso das prazas reservadas subvencionadas, valoración social referida na base oitava nos termos establecidos nesta convocatoria (anexo III)

As solicitudes presentaranse preferiblemente por vía electrónica a través do formulario normalizado dispoñible en https://sede.depo.gal.

Para a presentación das solicitudes a sede electrónica da Deputación de Pontevedra admite os certificados electrónicos do sistema Cl@ve, que contempla a utilización de sistemas de identificación baseados en claves concertadas (sistemas de usuario e contrasinal) e certificados electrónicos (incluído o DNIe).

Opcionalmente poderán presentarse as solicitudes presencialmente en calquera dos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común, utilizando o formulario normalizado dispoñible a través da sede electrónica da Deputación de Pontevedra.

Outra normativa de referencia:

 • Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas
 • Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións
 • Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases do réxime local