SEDE ELECTRÓNICA
Deputación de Pontevedra
Sede Electrónica | Deputación de Pontevedra

215186 Subvencións dirixidas a entidades sen fins de lucro para as actividades culturais

Concesión de subvencións, en réxime de concorrencia competitiva, para promover, fomentar e difundir as actividades culturais que organicen as entidades culturais sen fins de lucro da provincia de Pontevedra entre o 1 de xaneiro e o 31 de decembro de 2021 no seu ámbito territorial e, excepcionalmente, fóra da comunidade autónoma cando teñan relevancia para os intereses provinciais. Serán prioritarias nesta convocatoria as accións tendentes a mellorar a calidade de todas as manifestacións culturais, en especial as actividades dirixidas á reivindicación e á difusión do patrimonio material e inmaterial da provincia de Pontevedra, contribuíndo deste xeito á difusión, ao mantemento e á recuperación da nosa cultura e das nosas tradicións.

Poderán ser obxecto de financiamento as seguintes actividades:

 • Actividades para a posta en valor do patrimonio inmaterial propio das vilas e comarcas da nosa provincia (costumes, tradicións, etnografía, crenzas e mitos)
 • Festivais, mostras, encontros e certames culturais
 • Certames e actividades de posta en valor da pintura, a escultura, a arquitectura e a banda deseñada
 • Intercambios culturais para potenciar o patrimonio musical fóra da Comunidade Autónoma de Galicia

Quedan excluídos desta convocatoria e, polo tanto, non serán obxecto de subvención os seguintes conceptos:

 • As actividades subvencionadas no mesmo exercicio a través doutras convocatorias de subvencións ou plans provinciais da Deputación
 • Os gastos de funcionamento das entidades, os gastos correntes, os gastos bancarios, os gastos de persoal da propia entidade e as actividades xerais que se realizan ao longo de todo o ano
 • As viaxes de lecer, as excursións, as festas gastronómicas e as festas populares
 • Os gastos gastronómicos, agás naqueles casos de intercambios culturais fóra da comunidade autónoma
 • Actividades que utilicen no seu desenvolvemento linguaxe sexista ou que empreguen a imaxe da muller como reclamo
 • Actividades que ocasionen ou xustifiquen o maltrato de persoas ou animais
 • As adquisicións de bens ou os gastos que teñen a consideración de investimentos

Efectos do silencio administrativo: negativo

Unidade administrativa responsable: Servizo de Cultura

Prazos para o seu inicio e finalización: Do 16 de marzo de 2021 ata o 15 de abril de 2021

Poderán solicitar estas subvencións as entidades xurídicas que reúnan os seguintes requisitos:

 • Carecer de fins de lucro
 • Ter o domicilio fiscal na provincia de Pontevedra ou acreditar que as actividades obxecto da subvención se realizarán no ámbito territorial desta provincia ou, no seu caso, que a súa actividade beneficia a cidadanía da provincia de Pontevedra
 • Desenvolver as súas actividades no ámbito territorial da provincia de Pontevedra ou, excepcionalmente, fóra deste cando versen sobre temas de interese para a provincia
 • Non estar incursas en ningún dos supostos de incapacidade ou incompatibilidade para percibir subvencións públicas
 • Non estar incursas en ningunha das prohibicións para percibir subvencións recollidas na lei        
 • Estar ao corrente das obrigas tributarias coa Axencia Estatal Tributaria, coa Facenda autonómica, coa Seguridade Social e coa Deputación de Pontevedra

Non poderán beneficiarse destas subvencións as ANPA nin as asociacións que teñan pendentes de xustificar subvencións para actividades culturais concedidas no exercicio anterior.

Só se poderá conceder unha subvención por entidade no ámbito desta convocatoria.

Cada entidade pode presentar unha única solicitude para optar a esta convocatoria, na que se indicará a actividade concreta que se vai realizar.

As entidades interesadas deberán achegar coa solicitude a seguinte documentación:

 • Memoria explicativa dunha actividade concreta, asinada pola persoa representante. En ningún caso se subvencionarán as actividades que se realicen ao longo de todo o ano, senón unicamente unha actividade concreta, da que se terá que indicar o lugar e a data de realización

As solicitudes presentaranse obrigatoriamente por vía electrónica a través do formulario normalizado dispoñible na Sede electrónica da Deputación de Pontevedra (https://sede.depo.gal) de acordo co establecido nos artigos 14.2 e 16 da Lei do procedemento administrativo común das administración públicas (LPACAP).

Se algunha das persoas interesadas presenta a súa solicitude de xeito presencial requiriráselle que a emende a través da súa presentación electrónica. Para estes efectos considerarase como data de presentación da solicitude aquela na que se realizase a emenda.

Para a presentación das solicitudes a Sede electrónica da Deputación de Pontevedra admite os certificados electrónicos do sistema Cl@ve, que contempla a utilización de sistemas de identificación baseados en claves concertadas (sistemas de usuario e contrasinal) e certificados electrónicos (incluído o DNIe).

Outra normativa de referencia:

 • Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas
 • Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións
 • Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases do réxime local