SEDE ELECTRÓNICA
Deputación de Pontevedra
Sede Electrónica | Deputación de Pontevedra

2300110 Solicitude de beneficios fiscais no IVTM

Procedemento en prazo de presentación.

Solicitude de exencións ou bonificacións no Imposto de Vehículos de Tracción Mecánica.

Prazo de resolución: 6 meses.

Efectos do silencio administrativo: negativo.

Unidade administrativa responsable: Órgano de Xestión Tributaria e Recadación de Recursos Locais (ORAL) da Deputación de Pontevedra.

Prazos para o seu inicio e finalización: aberto todo o ano.

Persoas físicas ou xurídicas e as entidades as que se refire o artigo 35.4 da Lei 58/2003, do 17 de decembro, Xeral Tributaria, a cuxo nome conste o vehículo no permiso de circulación.

Xeral

 • Solicitude
 • NIF solicitante

Representación

 1. a)    Persoas físicas          
  • Autorización xeral
  • NIF autorizante
 2. b)    Persoas xurídicas
  • Presentación electrónic

Exencións

 1. a)    Vehículo conducido por persoa con diversidade funcional  
  • Certificado de diversidade funcional expedido pola Xunta de Galicia
 2. b)    Vehículo destinado a transporte de persoa con diversidade funcional
  • Vehículo certificado de pensionista por incapacidade permanente total, absoluta ou gran invalidez expedido polo INSS
 3. c)    Tractor, remolque, semirremolque e maquinaria provista de cartilla de inspección agrícola
  • Cartilla de inspección agrícol

Bonificacións

 1. a)    Vehículo catalogado como histórico
  • Acreditación de vehículo catalogado como histórico segundo a lexislación vixente
 2. b)    Vehículo cun mínimo de 25 anos de antigüidade
  • Acreditación da data de matriculació

Outra documentación

 • Documentación requirida pola ordenanza do Concello delegante

As solicitudes presentaranse presencialmente en calquera dos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común, utilizando o formulario normalizado, dispoñible na sede electrónica (https://sede.depo.gal).

 • Arts. 93 e 95 do Rdlex. 2/2004 TRLRHL
 • Ordenanza fiscal Xeral do ORAL (BOPPO 30/04/2013)
 • Ordenanza fiscal do Concello delegante