SEDE ELECTRÓNICA
Deputación de Pontevedra
Sede Electrónica | Deputación de Pontevedra

2241505 Adhesión de centros de FP con ciclos medios da provincia de Pontevedra para a formación dun consorcio de mobilidade dentro do proxecto Practicum Depo 2021

Procedemento en prazo de presentación.

Adhesión de centros de FP da provincia de Pontevedra que impartan especialidades de grao medio para formar un consorcio de mobilidade coa finalidade de presentar de forma conxunta unha solicitude ao SEPIE (Servicio Español para la Internacionalización de la Educación) dentro da convocatoria Erasmus+ 2021, de xeito que o alumnado recentemente titulado en ciclos medios de FP, docentes e persoal dos centros adheridos realicen prácticas laborais en Europa.

As finalidades da presente convocatoria de adhesión son a obtención dun número determinado de centros educativos de Formación Profesional para conformar o consorcio de mobilidade, así como a adquisición de información necesaria a través das solicitudes e dos anexos I e II que será utilizada para a cobertura do formulario de candidatura conxunta do futuro proxecto de mobilidade Erasmus+ “Practicum Depo 2021”.

Prazo de resolución: 1 mes

Efectos do silencio administrativo: negativo

Unidade administrativa responsable: Servizo de Promoción de Emprego e Desenvolvemento Local

Prazos para o seu inicio e finalización: Do 30 de novembro de 2020 ata o 21 de decembro de 2020

Os destinatarios desta convocatoria son os centros educativos de Formación Profesional que impartan especialidades oficiais de grao medio situados no ámbito xeográfico da provincia de Pontevedra.

Os centros que presenten a súa solicitude pasarán a formar parte dun consorcio de mobilidade coa finalidade de presentar de forma conxunta unha solicitude ao SEPIE (Servicio Español para la Internacionalización de la Educación) dentro das convocatorias de propostas que se publiquen proximamente no ámbito do Programa Erasmus+ que publique a Comisión Europea no Diario Oficial da Unión Europea.

Con data 28/05/2020, publicouse no Diario Oficial da Unión Europea C 178/5 a Convocatoria de Acreditación EAC/A02/2020 Erasmus nos ámbitos da educación de adultos, a educación e a formación profesionais e a educación escolar (2020/C178/04). As organizacións con acreditación Erasmus obterán un acceso simplificado ás oportunidades de financiamento da Acción Clave 1 do futuro programa (2021-2027). A Deputación de Pontevedra presentouse a esta convocatoria con data 28/10/2020.

Quedan excluídos desta convocatoria e, por tanto, non poderán formar parte do consorcio:

  • Centros educativos que non impartan ciclos medios de FP oficiamente acreditados pola Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional.
  • Centros educativos localizados fóra do ámbito xeográfico da provincia de Pontevedra
  • Centros educativos que non presenten a solicitude en forma e prazo.
  • Centros educativos que non acepten e cumpran os criterios de selección das persoas bolseiras.
  • Centros educativos que non cumpran coa demais normativa aplicable á próxima convocatoria de propostas, así como á convocatoria de acreditación — EAC/A02/2020 Acreditación Erasmus nos ámbitos da educación de adultos, a educación e a formación profesionais e a educación escolar (2020/C 178/04).

Para poder participar neste procedemento, os centros educativos interesados deberán achegar xunto coa solicitude a seguinte documentación:

  • Anexo II (experiencia do centro educativo). Estes aspectos serán necesarios para cubrir a información dos respectivos centros no formulario de candidatura do proxecto que se vai solicitar.

As solicitudes presentaranse obrigatoriamente por medios electrónicos a través do formulario normalizado dispoñible na sede electrónica da Deputación de Pontevedra, https://sede.depo.gal

Se algunha das persoas interesadas presenta a súa solicitude presencialmente, requiriráselle que a emende a través da súa presentación electrónica. Para estes efectos, considerarase como data de presentación da solicitude aquela na que fose realizada a emenda.

Para a presentación das solicitudes, a sede electrónica da Deputación de Pontevedra admite os certificados electrónicos do sistema Cl@ve, que contempla a utilización de sistemas de identificación baseados en claves concertadas (sistemas de usuario e contrasinal) e certificados electrónicos (incluíndo o DNIe).

Outra normativa de referencia:

  • Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas
  • Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases do réxime local