SEDE ELECTRÓNICA
Deputación de Pontevedra
Sede Electrónica | Deputación de Pontevedra

2085224 Subvencións a centros escolares de educación primaria e secundaria da provincia de Pontevedra para o desenvolvemento de proxectos no marco das STEM

Procedemento en prazo de presentación.

Hoxe en día existe unha carencia de persoal formado nas disciplinas de Ciencia, Tecnoloxía, Enxeñaría e Matemáticas (STEM), sobre todo no que a mulleres se refire. Os grandes avances tecnolóxicos que experimentamos todos os días precisan e precisarán de traballadoras e traballadores cualificados para dar cobertura a cantidade de postos de traballo de carácter técnico.

Unha educación de calidade desde a infancia nas áreas STEM fomenta as destrezas e habilidades, as competencias para a resolución de problemas, a innovación, así como o pensamento científico, creativo e crítico, e esperta o interese das e dos estudantes por estas disciplinas sen importar o xénero ou a idade.

Neste contexto, a Deputación de Pontevedra definir o conxunto de condicións e o proceso que se seguirá para a concesión das subvencións dirixidas aos centros escolares de educación primaria e secundaria da provincia de Pontevedra para o desenvolvemento de proxectos medioambientais por parte do alumnado integrado nas disciplinas de Ciencias, Tecnoloxía, Enxeñaría e Matemáticas (STEM), segundo os principios de obxectividade e concorrencia competitiva.

Prazo de resolución: 6 meses

Efectos do silencio administrativo: negativo

Unidade administrativa responsable: Servizo de Medio Ambiente

Prazos para o seu inicio e finalización: Do 3 de maio de 2019 ata o 7 de xuño de 2019

Con resolución do 7 de xuño de 2019 procedeuse á ampliación do prazo para a presentación de solicitudes ata o 20 de xuño de 2019

Poderán presentar solicitudes todos os centros escolares públicos, de educación primaria e secundaria da provincia de Pontevedra, de maneira individual ou en conxunto, para desenvolver proxectos medioambientais dun grupo de alumnas e alumnos de primaria e secundaria coordinados por unha ou varias persoas docentes, en representación do centro.

Cada entidade peticionaria poderá presentar unha única solicitude por centro.

Os centros escolares interesados deberán achegar coa solicitude a seguinte documentación:

  • Memoria científica/técnica detallada e asinada do proxecto medioambiental que se vai desenvolver na que se recollan os obxectivos e a finalidade que se pretenden alcanzar, fundamento, deseño e execución coa metodoloxía que se empregará e a implicación do alumnado
  • Orzamento detallado e asinado no que figure o custo total do desenvolvemento do proxecto, incluído o IVE
  • Escrito da dirección do centro no que figure a persoa ou persoas docentes representantes deste (nome, apelidos, NIF e especialidade) e responsables do alumnado implicado (anexo I)
  • As agrupacións de centros escolares que se constitúan para optar a estas axudas presentarán por cada centro o escrito da dirección do centro no que figure a persoa ou persoas docentes representantes deste (nome, apelidos, NIF e especialidade) e responsables do alumnado implicado (anexo I) e, ademais, un escrito no que figuren os centros escolares participantes, a persoa responsable elixida para a representación da agrupación e a porcentaxe que achegará cada un dos centros da parte non subvencionable (anexo II)

As solicitudes presentaranse obrigatoriamente por medios electrónicos a través do formulario normalizado dispoñible na sede electrónica da Deputación de Pontevedra (https://sede.depo.gal).

Para a presentación das solicitudes, a sede electrónica da Deputación de Pontevedra admite os certificados electrónicos do sistema Cl@ve que contempla a utilización de sistemas de identificación baseados en claves concertadas (sistemas de usuario e contrasinal) e certificados electrónicos (incluíndo o DNI-e).

Outra normativa de referencia:

  • Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas
  • Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións
  • Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases do réxime local