SEDE ELECTRÓNICA
Deputación de Pontevedra
Sede Electrónica | Deputación de Pontevedra

2364679 Reserva de espazos na sede da Deputación de Pontevedra en Vigo

Procedemento en prazo de presentación.

Procedemento de solicitude con carácter temporal e individualizado do uso das distintas salas que conforman a sede da Deputación de Pontevedra en Vigo conforme as normas xerais para a súa óptima utilización. Estas aparecen recollidas no seu regulamento de utilización das instalacións. Os principios reitores son os seguintes:

a) Á hora de acordar a cesión dos espazos valorarase o interese xeral das actividades que se van realizar.

b) A cesión das salas estará supeditada a que non se desenvolvan ao mesmo tempo actividades propias da Administración provincial.

c) Terán prioridade os colectivos de ámbito cultural, social, medioambiental e económico.

d) Con carácter xeral non se admitirán peticións que representen o uso continuado das salas, coas excepcións establecidas no artigo 4 deste regulamento.

e) A cesión dos espazos estará ligada ao cumprimento dos valores que promove a Deputación.

f) Os recursos que precisen as persoas beneficiarias para a realización dos seus actos correrán ao seu cargo, sen prexuízo da posible colaboración da Deputación na cesión de parte do material, de ser o caso.

g) A Deputación de Pontevedra decidirá en cada momento cal das salas se pon á disposición das persoas beneficiarias.

h) Daráselles prioridade ás actividades realizadas en horario de apertura ao público (9-13:30 h); no caso de se teren que levar a cabo polas tardes analizaranse os custos que supoñerían para a Administración provincial antes de que teñan lugar; a Deputación de Pontevedra reserva a facultade de denegar a cesión dos espazos solicitados, de ser o caso.

i) Quedan excluídos os actos de partidos políticos e similares.

Prazo de resolución: 3 meses

Efectos do silencio administrativo: negativo

Unidade administrativa responsable: Secretaria Xeral da Deputación de Pontevedra

Prazos para o seu inicio e finalización: Aberto todo o ano

Poderán solicitar a autorización temporal de uso das salas as asociacións da provincia de Pontevedra legalmente constituídas ao abeiro da Lei orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora do dereito de asociación, ou a súa normativa específica, para a realización de actividades propias do seu obxecto social.

Será condición indispensable que as asociacións interesadas non teñan ánimo de lucro.

As entidades beneficiarias deberán estar ao corrente das obrigas tributarias coa Deputación de Pontevedra, Axencia Estatal Tributaria, coa Facenda autonómica e coa Seguridade Social para a percepción de axudas públicas

Poderá autorizarse a realización de actividades de interese xeral e sen ánimo de lucro, acordes co uso ou destino das ditas instalacións tales como exposicións, cursos ou xornadas gratuítas que sexan organizados ou impartidos por persoas físicas ou entidades privadas.

As entidades interesadas deberán achegar coa solicitude a seguinte documentación, no caso de que sexa de aplicación:

  • Compromiso de aportar o seguro de responsabilidade civil, de ser necesario, no prazo de cinco días hábiles antes do inicio da actividade unha vez estea autorizada.
  • Imaxe para difundir a actividade na que conste a colaboración da Deputación

As solicitudes de autorización presentaranse obrigatoriamente por medios electrónicos a través do formulario normalizado dispoñible na sede electrónica da Deputación de Pontevedra, https://sede.depo.gal.

Se algunha das persoas interesadas presenta a súa solicitude de forma presencial, requiriráselle que a emende a través da súa presentación electrónica. Para estes efectos, considerarase como data de presentación da solicitude aquela na que se realice a emenda.

Para a presentación das solicitudes a sede electrónica da Deputación de Pontevedra admite os certificados electrónicos do sistema Cl@ve, que contempla a utilización de sistemas de identificación baseados en claves concertadas (sistemas de usuario e contrasinal) e certificados electrónicos (incluído o DNIe).

As devanditas solicitudes deberán ser formuladas pola persoa interesada ou a representante da asociación cunha antelación mínima de 15 días naturais antes da realización do evento ou actividade, co seguinte contido:

  • Descrición detallada das actividades que se van realizar, identificando a persoa responsable desta, as necesidades ou motivos polos que se solicita o uso da sala e a finalidade da actividade
  • Características e número de persoas destinatarias
  • Horarios e días de uso da sala
  • Duración predeterminada da autorización (puntual ou temporal)

Sempre que se cumpran os principios contemplados neste regulamento, a asignación das salas farase por orde de entrada da solicitude no Rexistro electrónico único da Deputación.

  • Regulamento de utilización das instalacións e espazos na nova sede da Deputación de Pontevedra en Vigo (Ligazón ao regulamento)