SEDE ELECTRÓNICA
Deputación de Pontevedra
Sede Electrónica | Deputación de Pontevedra

2300110 Solicitude de beneficios fiscais no IVTM

Solicitude de exencións ou bonificacións no Imposto de Vehículos de Tracción Mecánica.

Prazo de resolución: 6 meses.

Efectos do silencio administrativo: negativo.

Unidade administrativa responsable: Órgano de Xestión Tributaria e Recadación de Recursos Locais (ORAL) da Deputación de Pontevedra.

Prazos para o seu inicio e finalización: aberto todo o ano.

Persoas físicas ou xurídicas e as entidades as que se refire o artigo 35.4 da Lei 58/2003, do 17 de decembro, Xeral Tributaria, a cuxo nome conste o vehículo no permiso de circulación.

Xeral

 • Solicitude
 • NIF solicitante

Representación

 1.     Persoas físicas          
  • Autorización xeral
  • NIF autorizante
 2.     Persoas xurídicas
  • Presentación electrónica

Exencións

 1.    Vehículo conducido por persoa con diversidade funcional  
  • Certificado de diversidade funcional expedido pola Xunta de Galicia
 2.    Vehículo destinado a transporte de persoa con diversidade funcional
  • Certificado de pensionista por incapacidade permanente total, absoluta ou gran invalidez expedido polo INSS
 3.     Tractor, remolque, semirremolque e maquinaria provista de cartilla de inspección agrícola
  • Cartilla de inspección agrícola

Bonificacións

 1.     Vehículo catalogado como histórico
  • Acreditación de vehículo catalogado como histórico segundo a lexislación vixente
 2.    Vehículo cun mínimo de 25 anos de antigüidade
  • Acreditación da data de matriculación

Outra documentación

 • Documentación requirida pola ordenanza do Concello delegante

Las solicitudes se presentarán preferentemente por medios electrónicos a través del formulario normalizado (ver el apartado “formularios relacionados”)

Para la presentación de las solicitudes a sede electrónica de la Diputación de Pontevedra admite los certificados electrónicos del sistema Cl@ve, que contempla la utilización de sistemas de identificación basados en claves concertadas (sistemas de usuario y contraseña) y certificados electrónicos (incluido el  DNIe).

Opcionalmente, podrán presentarse las solicitudes  presencialmente en cualquiera de los lugares y registros establecidos en la normativa reguladora del procedimiento administrativo común siempre que las personas interesadas no  estén obligadas a relacionarse con la administración a través de medios electrónicos.

 • Arts. 93 e 95 do Rdlex. 2/2004 TRLRHL
 • Ordenanza fiscal Xeral do ORAL (BOPPO 30/04/2013)
 • Ordenanza fiscal do Concello delegante