SEDE ELECTRÓNICA
Deputación de Pontevedra
Sede Electrónica | Deputación de Pontevedra

1986497/B Facturación de actuacións financiadas con cargo ao programa Pontegal

Por cada actuación autorizada e realizada con cargo ao programa “Pontegal”, cada grupo percibirá a contía establecida na base décimo cuarta das bases reguladoras do Catálogo de Grupos Pontegal, previa presentación da correspondente factura.

O pagamento das actuacións autorizadas con cargo a este programa efectuarase unha vez que se acredite a súa realización mediante o sistema de facturación accesible desde a sede electrónica da Deputación de Pontevedra e as agrupacións deberán achegar o certificado acreditativo da realización da actuación asinado pola entidade peticionaria.

Para o pagamento das actuacións autorizadas e realizadas as agrupacións deberán completar o presente procedemento de facturación.

Prazo de resolución: 3 meses

Efectos do silencio administrativo: negativo

Unidade administrativa responsable: Servizo de Cultura

Prazos para o seu inicio e finalización: A factura presentarase no prazo máximo de 30 días contados a partir da data da súa realización ou da data da comunicación da autorización da actuación, se xa foi realizada.

Grupos inscritos no Catálogo de Grupos Pontegal que acrediten a realización dunha actuación financiada con cargo ao Programa Pontegal.

Os grupos interesados deberán achegar o certificado acreditativo da realización da actuación asinado pola entidade peticionaria.

A facturación das actuacións financiada con cargo ao Programa Pontegal realízase a través do formulario normalizado “1986497/B Facturación de actuacións financiadas con cargo ao Programa Pontegal”, dispoñible na sede electrónica da Deputación de Pontevedra (https://sede.depo.gal).

Para formalizar a facturación os grupos deberán indicar o código de autorización que se recolle na notificación da autorización de actuación e presentar, preferentemente por medios electrónicos, a factura xerada a través do modelo normalizado, dispoñible na sede electrónica da Deputación de Pontevedra (https://sede.depo.gal), ou opcionalmente, de xeito presencial en calquera dos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común.

Para a presentación das solicitudes, a sede electrónica da Deputación de Pontevedra admite os certificados electrónicos do sistema Cl@ve que contempla a utilización de sistemas de identificación baseados en claves concertadas (sistemas de usuario e contrasinal) e certificados electrónicos (incluíndo o DNI-e).

  • Bases (enlace as bases)

  • Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas
  • Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases do réxime local